SMLUVNÍ PODMÍNKY HOSTOVÁNÍ
WEBU A DOMÉNOVÝCH SLUŽEB

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky hostování webu a doménových služeb (dále jen "Podmínky HWDS") jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek MioWebu.

 2. Použití těchto Podmínek HWDS má přednost před použitím VOP.

 3. Hostování webu je poskytnutí prostoru na serverech Provozovatele pro provoz webových stránek na doméně 2. úrovně nebo subdoméně na mioweb.cz.

 4. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své webové stránky k jinému provozovateli a přestane služby Provozovatele využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně vypovědět a to žádostí na podporu MioWebu, přičemž je povinen se řádně autorizovat. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období hostování webu.

 5. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedené na účtu v členské sekci na mioweb.cz. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí zákazník nastavit nové heslo na přihlašovacím formuláři do administrace svého webu.

 6. Doménovými službami se myslí zprostředkování nákupu domény přes WAPI doménového registrátora Wedos s r.o. a nebo poskytnutí domény 3. řádu na mioweb.cz

 7. Držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami registrátora domén Wedos s r.o na http://hosting.wedos.com/cs/podminky/domeny.html

 8. Domény 2. řádu registrované přes Provozovatele budou vedeny na jeho Wedos účtu. Jako držitel domény bude u domény uveden Zákazník. V případě žádosti ze strany držitele domény může Provozovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu dát jí do přímé správy držitele. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období domény.

 9. Doménové jméno 3. řádu má Zákazník pronajaté do užívání od Provozovatele, Provozovatel je vlastníkem a plátcem této domény.

 

Hostování webu

 1. Hostování webu zahrnuje provoz WWW stránek na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na WWW serveru, na kterém má předinstalovaný Wordpress a MioWeb.

 2. Zákazníkovi nejsou poskytnuty přístupy na FTP ani do databáze, má pouze přístup do administrace instalovaného Wordpressu.

 3. Hostování webu je provozováno na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má zákazník vyšší požadavky, doporučuje přejít k poskytovateli klasického webhostingu.

 4. Prostor pro WWW stránky je omezený na velikost 1GB. V případě překročení této hodnoty bude uživateli prostor navýšen na 5GB.

 5. V prostoru daného webu smějí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Hostovaný web neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných WWW prezentací. Soubory, jejichž umístění v prostoru webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.

 6. Data webhostingů jsou zálohována 1x týdně. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 7. K webhostingu je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakt. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.

 8. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Zákazník Provozovatelem vyzván k napravení situace. Zákazník je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Zákazník nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.

Registrace domény

 1. Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí doménu, je její zákonný vlastník. MioWeb vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi Vlastníkem a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se Vlastník domény rozhodne doménu neobnovit, MioWeb není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud Vlastník nezajistí včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což MioWeb nenese odpovědnost.

 2. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD.

 3. Objednáním nebo zaplacením objednávky registrace nevzniká Zákazníkovi nárok na dané doménové jméno. Ten vzniká až po skutečném provedení registrace a její potvrzení Provozovatelem.

 4. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že:
  - příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu
  - doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci, název není žádným způsobem blokován, rezervován či zakázán
  - žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
  - příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí

 5. Doménový název, který Zákazník požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze doménu pro Zákazníka zaregistrovat.

 6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace domény.

 7. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.

 8. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového názvu ani za něj nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Zákazníkovi doménové jméno využívat, nese odpovědnost Zákazník.

Expirace a prodloužení domény

 1. Zákazník je povinen včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti domény na další období.

 2. Jestliže zákazník nesplní všechny náležitosti (zejména úhradu poplatků na další období a odsouhlasení pravidel) pro prodloužení domény více než 14 dní před její expirací, vystavují se Zákazník a držitel domény riziku zrušení dané domény.

 3. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci domény nebylo Zákazníkovi doručeno.

 4. Doména bude prodloužena na další období pouze v případě, že:
  - zákazník splnil všechny náležitosti pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před její expirací
  - příslušný registr povolí prodloužení domény
  - příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí
  - doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení

 5. V případě, že Zákazník nebude reagovat na upozornění na expiraci domény, je Provozovatel oprávněn o tom informovat přímo držitele domény.

Změny u domény

 1. Veškeré změny u domény musí být korektně autorizovány Zákazníkem, tj. Zákazník se musí prokázat příslušnými přihlašovacími údaji.

 2. Jakékoliv změny u domén mohou být Provozovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem.

 3. Proces změny u domény bude zahájen až po zaplacení případného poplatku a po splnění všech případných dalších náležitostí stanovených Provozovatelem či registrem pro danou TLD.

 4. Změny u domény mohou být provedeny pouze pokud to stav domény umožňuje a registr takovou změnu umožní.

Vyúčtování a platby

 1. Provoz hostingových služeb se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.

 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.

 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před vypršením předplaceného období.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, a to na období 1 roku, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.