Pravidla soutěže

...nyní má každý nový web šanci získat Porsche na víkend a 100.000 Kč navíc

Rádi si hrajeme a stavíme weby. Když do toho půjdete nyní s námi a postavíte svůj web, máte šanci získat 100.000 Kč a Porsche na víkend.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Nominujte svůj nový web a získejte Porsche na víkend a 100.000 Kč navíc“ (dále též jen „soutěž“) je společnost MioWeb s.r.o., IČO: 07458002, se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 108259 (dále jen „pořadatel“).

2. Trvání soutěže

Soutěž trvá vždy na určité období pro nově nominované weby:

1. kolo: od 26. 9. 2019 do 31. 10. 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2. kolo: od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

3. Základní podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit osoby, které si v době trvání soutěže zakoupí od pořadatele prostřednictvím webových stránek www.mioweb.cz službu – nový web (licenci k webové aplikaci MioWeb), tedy tuto službu objedná a uhradí její cenu (dále jen „základní podmínky účasti“). 

Soutěže o Porsche na víkend se také mohou účastnit osoby, které se účastnili webináře 10. října se svým stávajícím webem, zakoupeným v minulosti na webových stránkách www.mioweb.cz

Ze soutěže mohou být vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech osob, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

Soutěže se nemůže účastnit osoba, která od smlouvy, kterou si zakoupila web od pořadatele, odstoupila. Účastní-li se v době odstoupení od smlouvy osoba soutěže, její účast účinností odstoupení zaniká.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4. Zapojení se do soutěže

Do soutěže se osoba splňující základní podmínky účasti v soutěži uvedené výše zapojí tím způsobem, že prostřednictvím k tomu určeného formuláře na webu www.mioweb.cz/nominace (dále jen „soutěžní formulář“) nominuje svůj web zakoupený od pořadatele a zaplacený v době trvání soutěže (dále jen „nominovaný web“), vyjádří souhlas s těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla“) a vyplněný soutěžní formulář kliknutím na k tomu určené tlačítko elektronicky odešle pořadateli. Odeslat soutěžní formulář lze pouze v době trvání soutěže. K soutěžním formulářům odeslaným mimo dobu dle předchozí věty se nepřihlíží.

Účast v soutěži je dobrovolná. 

Osoba splňující základní podmínky účasti v soutěži může do soutěže nominovat i vícero svých webů, musí však vždy jít o web v době trvání soutěže nově objednaný a zaplacený . Web, u nějž došlo pouze k prodloužení trvání zakoupené služby, nominovat nelze. (vyjímkou jsou účastníci webináře viz, uvedené podmínky účasti viz. výše).

5. Určení výherců

Porota, jejíž složení určí pořadatel, vybere z nominovaných webů jeden vítězný – hodnotit se bude zejména celková kvalita webu. Výhercem se stane osoba, která nominovala web určený porotou jako vítězný (dále jen „výherce“).

Pořadatel oznámí výherce z 1. kola nejpozději do 15. 11. 2019, a to kontaktováním výherce prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou pořadateli dostupné. Výherce souhlasí s tím, že informace o tom, že jím nominovaný web se stal vítězným, pořadatel zveřejní na svých webových stránkách, sociálních sítích a případných dalších komunikačních kanálech.

Pořadatel oznámí výherce z 2. kola nejpozději do 15. 1. 2020, a to kontaktováním výherce prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou pořadateli dostupné. Výherce souhlasí s tím, že informace o tom, že jím nominovaný web se stal vítězným, pořadatel zveřejní na svých webových stránkách, sociálních sítích a případných dalších komunikačních kanálech.

6. Výhry v soutěži

Výherce získává následující výhry:

100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen „peněžitá výhra“),

výpůjčka osobního automobilu značky Porsche na víkend (pátek 12:00 až neděle 18:00) (dále jen „výpůjčka“).

Peněžitá výhra bude výherci vyplacena převodem na jeho bankovní účet, který je výherce povinen pořadateli za tímto účelem sdělit, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy jej k tomu pořadatel vyzve. Nesdělí-li výherce pořadateli číslo svého bankovního účtu ve lhůtě dle předchozí věty, jeho nárok na peněžitou výhru zaniká.

Výpůjčku může výherce z 1. kola čerpat ve zvolený víkend v období od 15. 12. 2019 do 15. 3. 2020, a to po dohodě s pořadatelem.

Výpůjčku může výherce z 2. kola čerpat ve zvolený víkend v období od 15. 1. 2019 do 15. 4. 2020, a to po dohodě s pořadatelem.

Automobil bude předán k výpůjčce v sídle pořadatele. Podmínkou pro převzetí automobilu k výpůjčce je:

- prokázání totožnosti výherce,

- prokázání existence platného řidičského oprávnění řidiče

Automobil bude výherci předán s plnou nádrží. Výherce je povinen automobil pořadateli předat s plnou nádrží. 

Pořadatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci výherce z převzetí automobilu a případně dalších osob, které se na straně výherce převzetí účastní. Výherce je povinen pořídit 3 sady fotodokumentace, a to na téma (i) pátek vyrážím, (ii) co dělám v sobotu a (iii.) loučím se s autem v neděli a pořízenou fotodokumentaci předat pořadateli nejpozději do 3 dnů od předání automobilu po výpůjčce. 

Využití výhry výpůjčky automobilu může výherce umožnit i jiné osobě, která disponuje příslušným řidičským oprávněním, avšak pouze za podmínky, že splní své povinnosti pořídit fotografie a tyto předat pořadateli dle odst. ... tohoto článku s tím, že tyto fotografie musí zobrazovat osobu výherce. 

Soutěžící bere na vědomí, že výhra v soutěži pro něho může mít daňové dopady a že s převzetím a s užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

7. Zveřejnění dokumentace z předání výhry

Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, uděluje pořadateli souhlas k tomu, aby:

- byl zveřejněn nominovaný web společně s kontaktem pro marketingové účely viz. uvedeno níže

- fotografie pořízené pořadatelem při předání automobilu nebo v souvislosti s užíváním automobilu výhercem, a také

- fotografie, které výherce pořadateli předal v souvislosti s užíváním automobilu

Pořadatel užil pro své marketingové účely zveřejněním na všech komunikačních kanálech, bez ohledu jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla (zejména zveřejnění na webových stránkách pořadatele, na sociálních médiích). Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Výherce odpovídá za to, že veškeré osoby, které se předání automobilu účastní z iniciativy výherce, souhlasí s užitím své podobizny v rozsahu uvedeném v tomto článku pravidel. Výherce dále odpovídá za to, že veškeré osoby vyobrazené na fotodokumentaci, kterou pořídil a předal pořadateli, souhlasí s užitím své podobizny v rozsahu uvedeném v tomto článku pravidel. 

8. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy udělované pořadateli dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

Není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.

Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních formulářů či e-mailových zpráv. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit.

Tato pravidla nabývají účinnost dne 26. 9. 2019.