Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů Mioweb. Námi se rozumí společnost MioWeb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259., email: mioweb@mioweb.cz., t.č.: +420 511 444 325
Práva a povinnosti, která vznikají při užívání nástrojů Mioweb využívajících umělou inteligenci („AI Produkty“), jsou uvedeny zde.

2. DEFINICE

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách: 

2.1 Agentura je Uživatel, který vytváří webové stránky v aplikaci Mioweb za účelem jejich dalšího prodeje svým zákazníkům.

2.2 Bezplatná Služba je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (www.mioweb.cz). Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem webů, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.3 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.4 Doplňkovou službou se rozumí zejména služby technické podpory, kurzy a workshopy nebo prodej e-learningových materiálů či e-booků a jiné služby blíže specifikované na Webovém rozhraní.

2.5 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.6 Mioweb je služba - software provozovaný Poskytovatelem pro tvorbu webových stránek Uživatele. Popis Služby a varianty užití, návody a doporučení Poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz.

2.7 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.8 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.9 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) nahrané Uživatelem Služby do Webové aplikace v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorská práva).

2.10 Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.11 Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby Mioweb a doplňkových služeb.

2.12 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost MioWeb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259. Kontaktovat nás můžete (rádi komunikujeme online):

  • pro technické dotazy k Aplikaci a webovým stránkám vytvořeným v Aplikaci Uživatelem: podpora@mioweb.cz
  • pro vyřizování reklamacepodpora@mioweb.cz
  • pro fakturační záležitosti: fakturace@mioweb.cz
  • pro poštovní korespondenci: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

2.13 Registrátorem DNS pro Mioweb se rozumí:

WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, jejichž všeobecné podmínky jsou dostupné www.wedos.cz/podminky/vop, a 

WebSupport, s.r.o., IČO 36421928, se sídlem Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská část Ružinov, Slovensko, jejichž všeobecné podmínky jsou dostupné na www.websupport.cz/obchodni-podminky.

2.14 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci Mioweb.

2.15 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.16 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.17 Webhostingem se rozumí poskytnutí prostoru na serverech Poskytovatele pro provoz internetových stránek na doméně 2. řádu nebo na subdoméně na serveru Poskytovatele. Detailní informace vztahující se k webhostingu (parametry apod.) jsou uvedeny na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit.

2.18 Webovou aplikací (nebo jen „Aplikací“) se rozumí webová aplikace pro tvorbu webových stránek Mioweb provozovaná Poskytovatelem.

2.19 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.mioweb.cz provozované Poskytovatelem.

2.20 Webovým rozhraním aplikace se rozumí rozhraní umístěné na www.mioweb.cz/member/ provozované Poskytovatelem.

2.21 Zákonem o zpracování osobních údajů se rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

3. REGISTRACE UŽIVATELE

Abyste mohli začít využívat služby Mioweb, je třeba provést registraci a zřídit si svůj uživatelský účet.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní aplikace/Služby. 

3.2 Registrace se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje ve svém uživatelském účtu nebo oznámením změny na e-mail Poskytovatele fakturace@mioweb.cz

3.3 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy. Vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné.

3.4 Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci a pokyny k vytvoření vlastního hesla. Odesláním registračního formuláře je Uživateli zřízen uživatelský účet a mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniká smluvní vztah.

3.5 Po registraci zašle Poskytovatel na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, URL adresu, uživatelské jméno a přístupové heslo do uživatelského účtu.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služby mezi námi a vámi je uzavřena okamžikem potvrzení vaší objednávky služby, kterou si zvolíte.

4.1 Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze Aplikací včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace Aplikací uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku). 

4.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:

(a) Webového rozhraní

(b) uživatelského účtu

(c) e-mailové či telefonické komunikace s Poskytovatelem.

4.3 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. 

4.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou vaše a naše povinnosti při využívání Mioweb, zejména pokud jde o chování v naší aplikaci a obsah vašich webových stránek. Prosím mějte na paměti, že i v online prostředí je třeba dodržovat veškeré platné právní předpisy a že odpovídáte za obsah, který v online prostředí šíříte. 

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě Bezplatné Služby ode dne potvrzení objednávky Bezplatné Služby.  

5.2 Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit tarif a prodloužit předplacené období podle aktuální nabídky, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory. Uživatel však není oprávněn zkracovat předplacené období a žádat vrácení poměrně části peněz za nevyčerpané období, a to s výjimkou postupu dle čl. 11 Podmínek. 

5.3 Na skončení Bezplatné Služby je Uživatel e-mailem upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen

5.4 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby:

(a) bude provedena kdykoli dle uvážení Poskytovatele. Poskytovatel při plánování odstávek, pokud možno, zohlední i to, aby fungování Služby bylo odstávkami dotčeno co nejméně.,

(b) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude předem zveřejněna na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli e-mailem.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

5.6 Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,

(b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,

(d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

(e) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Pro přístup ke Službě nebude Uživatel využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní, než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

(f) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

(g) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

(h) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,

(i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),

(j) nebude vyvolávat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,

(k) nebude používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.)

5.7 Uživateli se výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který:

(a) porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,

(b) naplňuje nekalosoutěžní jednání, 

(c) podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele,

(d) svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporuje nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,

(e) vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,

(f) hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,

(g) podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,

(h) obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,

(i) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,

(j) obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,

(k) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,

(l) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,

(m) je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

5.8 Pokud Uživatel poruší čl. 5.6 nebo 5.7 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je v tomto případě zároveň oprávněn poskytování Služby i pouze přerušit (např. vypnutím či zablokováním serveru a hostingu webové stránky Uživatele), a to až do okamžiku odstranění závadného stavu či jednání Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby i v případě existence důvodného podezření o porušení čl. 5.6 a 5.7 Podmínek. V případě, že se Poskytovatel dozví o domnělém porušení autorských či osobnostních práv třetích osob ze strany Uživatele či třetí osoby na webu Uživatele, písemně Uživatele vyzve, aby se ve lhůtě 15 dní ode dne doručení výzvy písemně vyjádřil k tomuto domnělému porušení práv a případně doložil, že má oprávnění potenciálně závadný obsah užívat (např. licenční smlouvu) anebo závadný obsah z webu stáhl. V případě, že se Uživatel v uvedené lhůtě nevyjádří, Poskytovatel je oprávněn závadný obsah z webu Uživatele odstranit, popřípadě pozastavit zobrazování obsahu webu, na což ho upozorní písemně tři dny předem. Poskytovatel není povinen sám tento závadný obsah webu vyhledávat.

5.9 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel odpovídá za obsah Obsahu Uživatele pouze za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

5.10. Uživateli může být poskytnuta testovací licence s manuálem k používání testovací licence. Nebude-li Uživatel dodržovat podmínky testování uvedené v manuálu, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy. Uživatel, který používá testovací licenci, je povinen poskytovat zpětnou vazbu k testování a pravidelně hlásit chyby, které při testování najde. 

6. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace Mioweb je autorské dílo, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy o poskytování služby je Vaše oprávnění Mioweb jako autorské dílo užívat. Podrobnosti jsou upraveny v tomto článku.

6.1 Licence k přístupu a užívání Webové aplikace (licence k Službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu

6.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám. Právo Uživatele poskytovat výstupy z aplikací jednotlivým zákazníkům či obchodním partnerům nebo tyto výstupy využívat interně v souladu s Podmínkami není tímto ustanovením dotčeno. 

6.3 Veškerá práva k Obsahu Poskytovatele (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Webové aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Webové aplikace nebo její části. 

6.4 Uživatel není oprávněn využívat Službu k účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. 

6.5 Obsah Webového rozhraní, webový obsah, který se Službou souvisí, a související tištěné materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní. 

6.6 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele s výjimkou ujednání při partnerství v provizním systému.

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

Za užívání Mioweb jste povinni hradit odměnu v dohodnuté výši a včas. Pokud tuto svou základní povinnost vůči nám nebudete plnit, můžeme vám omezit přístup ke službě Mioweb.

7.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku. Podmínky pro změnu Ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu Podmínek podle čl. 19.6 Podmínek.

7.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná (s výjimkou garance vrácení peněz za podmínek dle čl. 11.1 Podmínek a vrácení úhrady za Službu v důsledku odstoupení od Smlouvy dle odst. 11.5 až 11.7 Podmínek). Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak). 

7.3 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu za Službu z důvodu inflace cen, a to o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok či za předchozí kalendářní čtvrtletí.

7.4 Poskytovatel dle svého uvážení některým Uživatelům může garantovat cenu za službu i do budoucna. I po dobu trvání této garance je však Poskytovatel oprávněn v případě zásadního zvýšení nákladů plnění na své straně, které nemohl rozumně předpokládat a které nastalo až po uzavření Smlouvy, jednostranně zvýšit cenu za Službu o částku odpovídající těmto zvýšeným nákladům. Nesouhlasí-li Uživatel s tímto zvýšením ceny, je oprávněn v souladu s čl. 10.1 (b) těchto Podmínek vypovědět Smlouvu.

7.5 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

7.6 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více jak sedm (7) dní.

7.7 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.8 Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

7.9 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. nebo ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. nebo ComGate Payments, a.s. Využít lze těchto možností plateb: 

(a) online platební či kreditní kartou;

(b) rychlým bankovním převodem;

(c) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

7.10 Opakované platby. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané Služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou Uživateli zasílány e-mailem.

7.11 Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že si Uživatel ukončí opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Ve svém uživatelském účtu si Uživatel zapne automatické platby a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Po autorizaci platební karty si systém automaticky zapamatuje platební údaje karty a následující platby z ní bude strhávat.

7.12 V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele. 

7.13 Poskytovatel bude Uživatele v souvislosti s opakovanými platbami kontaktovat v případě, že: 

(a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;

(b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;

(c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

7.14 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

7.15 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní. Pokud Uživatel nebude využívat Službu po dobu 3 měsíců nebo bude využívat alespoň po stejnou dobu jiný tarif Služby, poskytnuté slevy propadají.

8. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MIOWEB

Tento článek upravuje poskytování služby Mioweb, aplikace pro tvorbu webových stránek, v souladu s níže uvedenými podmínkami. Tato speciální úprava se použije přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

8.1 Služba je poskytována zpřístupněním WordPress šablony Mioweb. Není-li stanoveno jinak, šablona WordPress se instaluje automaticky na pozadí při založení webu Uživatele. 

8.2 Uživatel není oprávněn WordPress šablonu Mioweb zpřístupnit jakýmkoli způsobem třetím osobám. To neplatí pro Agentury ve vztahu ke svým zákazníkům a pro třetí osoby, které zajišťují Uživateli správu webu či jiné služby na základě přístupu uděleného prostřednictvím Aplikace. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plně odpovídá za udělení přístupu třetí osobě. V případě, že tato třetí osoba poruší tyto Podmínky nebo Smlouvu, je Uživatel odpovědný Poskytovatelovi tak, jako by Podmínky nebo Smlouvu porušil sám.

8.3 Uživatel dále zejména není oprávněn využívat WordPress šablonu Mioweb k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám smluvního vztahu s Poskytovatelem nebo právním předpisům. Uživatel dále není oprávněn instalační soubory WordPress šablony Mioweb umístit na jakékoli médium (CD, flash disk, server apod.). V případě porušení těchto povinností by Uživatel porušoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele.

8.4 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat Uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony Mioweb v případě, že tyto služby jsou zahrnuty v zakoupené Službě nebo si je Uživatel objednal jako Doplňkovou službu. Služba technické podpory zahrnuje podporu s ovládáním a nastavením Mioweb šablony a řešení chyb a nefunkčností Mioweb šablony. Služby technické podpory se nevztahují na nastavení hostingu u jiného poskytovatele, nastavení externích aplikací a pluginů a analýzu, úpravu, či opravu individuálních programátorských zásahů provedených klientem (např. vlastní CSS, rozšíření funkcí editoru apod.)“. Uživatel může požádat o řešení problému na hostingu jiného poskytovatele, přičemž uhradí servisní zásah technika dle ceny uvedené na Webovém rozhraní. Při poskytování technické podpory je vyžadována součinnost Uživatele, především poskytnutí přístupů do administrace webu, případně souvisejících systémů a aplikací, provedení aktualizací a vypnutí pluginů navržených obsluhou technické podpory. Rozsah technické podpory je omezen na dobu fungování služby Mioweb, Uživatel není oprávněn od Poskytovatele vyžadovat technickou podporu, která se netýká funkčnosti nebo provozu služby Mioweb. V případě doživotní licence nárok na bezplatnou technickou podporu nevzniká, Uživatel v takovém případě musí zakoupit zvláštní službu, která zahrnuje technickou podporu.

8.5 Poskytovatel Uživateli neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využíváním WordPress šablony Mioweb. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, který je spotřebitelem.

8.6 V případě, že je vydána aktualizace redakčního systému WordPress, Poskytovatel neodpovídá za případnou nekompatibilitu s Mioweb šablonou a nekompatibilitu s nástrojem, softwarem, aplikacemi a úpravami třetích stran (např. WordPress pluginů, vlastních kódů v rámci Mioweb editoru a přizpůsobení, která nejsou součástí základní Mioweb šablony a byla doplněna individuálně). V případě nekompatibility se Poskytovatel zavazuje opravit a přizpůsobit nejnovější verzi Mioweb šablony do 20 dnů ode dne vydání aktualizace redakčního systému WordPress. Pro Agentury a Uživatele, kteří si na základě individuální domluvy s Poskytovatelem objednali Službu ve formě doživotní licence spojené s jednorázovou platbou je bezplatná oprava nekompatibility redakčního systému WordPress dostupná po dobu jednoho roku od uzavření licenční smlouvy. Bezplatná oprava nekompatibility redakčního systému WordPress je dostupná i pro Uživatele, kteří s Poskytovatelem uzavřeli zvláštní smlouvu o provádění technické podpory.

8.7 Mioweb své hostingové servery a jejich technickou konfiguraci pravidelně aktualizuje a neručí za případnou nekompatibilitu WordPress pluginů, vlastních kódů v rámci Mioweb editoru a přizpůsobení, která nejsou součástí základní Mioweb šablony a byla doplněna individuálně. Poskytovatel se zavazuje oznámit a provést plánovanou aktualizaci hostingových serverů v souladu s odst. 5.4. V případě neplánované bezpečnostní aktualizace může být aktualizace nebo změna přístupu provedena bez oznámení, přičemž oznámení o aktualizaci může proběhnout zpětně.

8.8 V případě, že Aplikace byla individuálně přizpůsobena nástrojem či softwarovou úpravou třetí strany (např. používáním WordPress pluginů, vložením vlastních kódů v rámci Mioweb editoru a přizpůsobeními, která nejsou součástí základní Mioweb šablony a byla doplněna individuálně), které ohrožují chod serveru nebo mají známou chybu či bezpečnostní díru, má Poskytovatel právo plugin třetí strany, případně nekompatibilní zdrojový kód z webové stránky odstranit. V případě opakovaného porušení tohoto ustanovení má Poskytovatel právo webovou stránku zablokovat.

WEBHOSTING

8.9 Jestliže Uživatel projeví zájem o webhosting u Poskytovatele v případě, že je Uživatel již držitelem licence varianty WordPress šablony Mioweb, uzavřou smluvní strany prostřednictvím elektronické komunikace zvláštní smlouvu, jejímž předmětem bude poskytování webhostingu v případech, kdy Uživatel již před uzavřením této smlouvy byl držitelem licence varianty WordPress šablony Mioweb. 

8.10 V případě, že Uživatel, který využívá webhosting v klientském účtu Poskytovatele bude po domluvě s Poskytovatelem převádět licenci s webovými stránkami a dalším obsahem k třetí osobě, která má klientský účet u Poskytovatele, je tato třetí osoba zavázána těmito Podmínkami ode dne účinnosti tohoto převodu.

8.11 Uživatel nemá přístup na FTP server ani do databáze Poskytovatele. Uživatelské modifikace zdrojových souborů Mioweb nejsou povoleny pro webové stránky, jejichž hosting zajišťuje Poskytovatel.

8.12 Webhosting je provozován na sdílených serverech, tj. na takových, kde jsou poskytovány služby zároveň více uživatelům. Může tak docházet k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.

8.13 Prostor pro www stránky (kromě www stránek u služby Mioweb Lite) je omezen na velikost 3 GB.  U služby Mioweb Lite má prostor pro www stránky velikost 1 GB. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku.

8.14 Prostor pro e-mailové schránky (kromě emailových schránek u služby Mioweb Lite) je omezen na velikost 3 GB. U služby Mioweb Lite má prostor pro e-mailové schránky velikost 1 GB. Počet e-mailových schránek není limitován, limitace prostoru pro e-mailové schránky se posuzuje pro všechny e-mailové schránky dohromady. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku. Maximální velikost jedné přílohy v e-mailové zprávě je 25 MB.

8.15 V případě překročení limitu využívaného prostoru webových stránek Uživatele nebo e-mailových schránek Uživatele Poskytovatel vyzve Uživatele k neprodlenému ukončení využívání prostoru nad povolený rámec a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu. V případě, že překročení limitu ohrožuje chod serverů poskytovatele, má poskytovatel zároveň právo na bezodkladnou blokaci služby Uživatele. Jestliže Uživatel ani na tuto výzvu nenapraví toto porušení své povinnosti, je Poskytovatel oprávněn smazat e-maily nebo obsah, který zabírá prostor nad povolený rámec. Poskytovatel má také oprávnění pozastavit poskytování Služby do doby, než bude závadný stav odstraněn. Poskytovatel je rovněž oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

8.16 V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Uživatel není oprávněn užít hostovaný web jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

8.17 Data webhostingu je Poskytovatel povinen jednou týdně zálohovat. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby poskytovány. Uživatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli obnovu dat ze záloh, které však archivuje maximálně 14 dní. V případě, že ztráta dat nebyla způsobena Poskytovatelem, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

DOMÉNOVÉ SLUŽBY

8.18 Doménovými službami se rozumí zprostředkování nákupu domény prostřednictvím externích dodavatelů – Registrátorů DNS v rozsahu nabídky uvedené na Webovém rozhraní nebo jinak poskytnuté Poskytovatelem, a následné podpory nebo poskytnutí domény 3. řádu pod doménou mioweb.cz (např. mujweb.mioweb.cz) na serveru Poskytovatele. 

8.19 Uživatel při zřízení domény přes doménového Registrátora DNS souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora. Domény 2. řádu, registrované přes Poskytovatele, budou vedeny na účtu Registrátora DNS. Uživatel bude uveden jako držitel zakoupené domény s výjimkou domény, která byla přesunuta od WebSupport.cz, jejímž držitelem bude nadále Poskytovatel. Držitelem domény WebSupport.cz  bude Poskytovatel. V případě žádosti ze strany Uživatele může Poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany Registrátora DNS v době žádosti Uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doménové služby poskytuje Poskytovatel pouze společně s objednávkou Služby, případně na žádost Uživatele při změně domény poskytnuté spolu se Službou.  Uživatel dále prohlašuje, že pro účely jeho evidence jako držitele zakoupené domény poskytuje Poskytovateli své vlastní osobní údaje, je-li fyzickou osobou, nebo osobní údaje fyzické osoby, které může zpracovávat na základě platného zákonného důvodu získaného v souladu s právními předpisy, zejména GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

8.20 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí Služby bez doménových služeb (poskytnutí Služby na vlastní doméně Uživatele nezprostředkované Poskytovatelem) nemá vliv na cenu Služby.

8.21 Objednaná doména bude Uživateli předána k registraci až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou doménu nejvyššího řádu (např. .cz, .sk, .com atd.). Objednáním nebo zaplacením objednávky zprostředkování registrace domény nevzniká Uživateli nárok na dané doménové jméno. Tento vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení osobou, zajišťující danou doménu. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že 1) příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu, 2) doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci a název není žádný způsobem blokován, rezervován, či zakázán, 3) žadatel o registraci splnil všechny podmínky dané příslušným registrem, a 4) příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí, a 5) budou zaplaceny všechny poplatky doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele. Doménový název, který Uživatel požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky.

8.22 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy bez jeho viny nemohla být registrace domény řádně provedena a dokončena.

8.23 V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény ze strany Uživatele smlouva do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény zaniká. Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny služby v případě, že nákup domény nemohl být proveden z důvodů, jež nejsou na straně Poskytovatele (tj. zejména v případě, že registrace domény nemohla být provedena z důvodu, že doménový název je již využívaný jiným subjektem, nebo registr registraci nepovolil z jiných důvodů, za které Poskytovatel nenese odpovědnost)

8.24 Uživatel je po zakoupení domény jejím držitelem s výjimkou domén WebSupport.cz, jejichž držitelem zůstává Poskytovatel. Poskytovatel vystupuje pouze jako prostředník při registraci domény a její technické podpoře. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nedojde k obnovení domény, a to z jakýchkoli důvodů (zejména neuhrazení ceny za prodloužení platnosti domény apod.).

8.25 Doménové jméno 3. řádu pod doménou mioweb.cz má Uživatel poskytnuté do užívání od Poskytovatele na základě smlouvy uzavřené obdobným postupem, jako je uzavírána smlouva o zprostředkování nákupu domény a následné podpory. Poskytovatel je vlastníkem a plátcem této domény. Ustanovení těchto obchodních podmínek se na takovýto případ použijí přiměřeně. Uživatel zejména není oprávněn doménu využívat v rozporu s právními předpisy, zejména pokud jde o předpisy na ochranu duševního vlastnictví. V takovém případě má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.

8.26 Smlouva o doménových službách se uzavírá na dobu trvání licence k aplikaci Mioweb.

8.27 Údaje k doméně se automaticky neaktualizují a po přeregistraci domény se majitel domény nezmění. O jakoukoli změnu údajů u majitele domény musí uživatel požádat.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

8.28 Má-li Uživatel zájem využít v prodejním systému Aplikace platební brány (např. GoPay, ThePay nebo jiné v budoucnu nabízené), je povinen založit si zvláštní účet u těchto služeb, dodržovat podmínky jejich poskytování a hradit jejich provozovateli náklady spojené s provozem. Jelikož Poskytovatel není provozovatelem těchto služeb a nemá nad jejich poskytováním kontrolu, neodpovídá za jejich nefunkčnost. Totéž platí i pro jakékoli další služby třetích stran propojené s Aplikací.

9. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Prostřednictvím našeho webu vám můžeme nabízet Doplňkové služby, jako jsou například nadstandardní služby technické podpory, e-learningové programy, semináře, webináře, e-booky apod. I tyto služby si můžete od nás objednat, přičemž níže uvedená pravidla se použijí přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

9.1 Uživatel si může Doplňkovou službu objednat označením vybrané Doplňkové služby a vyplněním a odesláním prodejního formuláře. Pro vyplnění prodejního formuláře se obdobně užije čl. 4 těchto Podmínek. Prezentace Doplňkových služeb na našem webu není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Smlouva o koupi Doplňkových služeb je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.

9.2 Cena Doplňkové služby je zpravidla uvedena přímo u nabídky Doplňkové služby na Webovém rozhraní. Cena je konečná a zahrnuje DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že Doplňkovou službu je třeba fyzicky odeslat Uživateli, cena neobsahuje náklady na dopravu.

9.3 Pro úhradu ceny za Doplňkovou službu se použije čl. 7 Podmínek přiměřeně.

9.4 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

9.5 Přístupové údaje poskytne Poskytovatel Uživateli až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

9.6 V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Poskytovatel dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo prostřednictvím jiného poskytovatele (PPL, DHL apod.) dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání Doplňkové služby na adresu uvedenou Uživatelem v prodejním formuláři.

9.7 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online produktu či poskytnuté URL adrese. 

9.8 Doplňkové služby, které Poskytovatel prostřednictvím Webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9.9 Zvláštní ustanovení pro živé nebo on-line akce (semináře, workshopy):

(a) Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

(b) Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

(c) Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

d) Odesláním prodejního formuláře bere účastník na vědomí, že z akce mohou být pořizovány fotografie, video a audio nahrávky. Poskytovatel tyto audiovizuální záznamy může dále poskytovat svým zákazníkům ke zhlédnutí na svých webových stránkách nebo i jinde v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými ZDE.

(e) Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

(f) V případě že účastník semináře v současné době podstupuje léčbu, která může mít zásadní vliv na jeho účast na semináři, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.

(g) Storno poplatek. V případě, že se ze semináře odhlásíte, jsme oprávněni vám účtovat storno poplatek v následujícím rozsahu: odhlášení 14 dní a více před datem konání semináře – storno poplatek činí 0 % (vrátíme vám 100 % z ceny); odhlášení 4 až 13 dní před datem konání semináře – storno poplatek činí 50 %; odhlášení 3 dny a méně před datem konání semináře – storno poplatek činí 100 %. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).

(h) Peníze vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

(i) Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Nový účastník svou účastí rovněž souhlasí s VOP.

(j) Pokud se účastník semináře nezúčastní ani se z něj neodhlásí postupem podle písm. (g) tohoto odstavce Podmínek, cena za seminář se nevrací.

9.10 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

9.11 Vadné plnění uplatňuje Uživatel bez zbytečného odkladu u Poskytovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží. Pro postup pro ohlášení vady a vyřízení nároku z vad se použije čl. 12 Podmínek obdobně. 

9.12 Poskytovatel není povinen nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Uživateli díky pomalému internetovému připojení Uživatele, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za  úspěch či neúspěch Uživatele při aplikaci v praxi.

9.13 Ustanovení těchto Podmínek se na koupi Doplňkových služeb použijí přiměřeně.

10. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pokud není domluveno jinak, službu Mioweb si objednáváte na dobu neurčitou, ale nemusíte mít strach, odebírání služeb můžete jednoduše ukončit. V tomto článku se dozvíte, jakými způsoby tak můžete učinit.

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů: 

(a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;

(b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;

(c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 11 Podmínek.

10.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby (s výjimkou garance vrácení peněz podle čl. 11.1 Podmínek a vrácení ceny v důsledku odstoupení od Smlouvy dle čl. 11.5 až 11.7 Podmínek).

10.3 Poskytovatel se zavazuje neobnovitelně smazat Obsah Uživatele včetně vložených osobních údajů, bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy, ledaže je dohodnuto jinak. Pro vyloučení pochybností Poskytovatel prohlašuje, že nejde o osobní údaje Uživatele, nýbrž osobní údaje, které Uživatel zpracovává při využití Aplikace.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V tomto článku se dozvíte, jak můžete Smlouvu o poskytování služeb okamžitě ukončit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY UŽIVATELE – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

11.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli možnost při prvním nákupu odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se Službou nebude spokojen či zjistí, že zakoupená Služba pro něj není vhodná. Uživatel může garance vrácení peněz využít do 30 dnů od uhrazení ceny Služby za první předplacené období. Odstoupení od smlouvy nemusí být nijak zdůvodněno.  Na vrácenou částku vystaví Poskytovatel opravný daňový doklad. Poskytovatel se zavazuje vrátit Uživateli peníze na účet, ze kterého byla Služba zaplacena, a to do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí opravného daňového dokladu ze strany Uživatele (úprava opravného daňového dokladu v tomto ustanovení se netýká Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE

11.2 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito Podmínkami nebo je v prodlení déle než 14 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

11.3 Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou nebo těmito Podmínkami se považuje zejména:

(a) porušení povinností spojených s registrací Uživatele dle odst. 3.2 a 3.3 Podmínek;

(b) porušení povinností Uživatele stanovených v odst. 5.6 a 5.7 Podmínek;

(c) porušení licenčních ujednání stanovených v čl. 6 Podmínek;

(d) porušení povinností Uživatele ve vztahu k WordPress šabloně Mioweb stanovených v odst. 8.2 a 8.3 Podmínek;

(e) porušení povinností Uživatele ve vztahu k doménovému jménu stanovených v odst. 8.24 Podmínek;

(f) porušení povinnosti mlčenlivosti Uživatele stanovené v čl. 18 Podmínek.

11.4 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za využívání Služby.

ODSTOUPENÍ ZE STRANY UŽIVATELE-SPOTŘEBITELE

11.5 Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce. 

11.6 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy spotřebitelem upřednostňuje Poskytovatel zaslání odstoupení od Smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele fakturace@mioweb.cz.  Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy ke stažení ZDE

11.7 Cena za Službu bude Uživateli-spotřebiteli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

12. REKLAMACE

Pokud naše služby nebo zboží nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle níže uvedených pravidel. 

12.1 Uživatel je oprávněn reklamovat Službu, Doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

12.2 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby, bezplatné prodloužení předplaceného období, slevu z kupní ceny, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou e-mailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@mioweb.cz.

12.3. Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) pracovních dnů. O tomto bude Uživatele informovat e-mailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí pro spotřebitele do 30 kalendářních dnů a do 30 pracovních dnů pro podnikatele.

12.4 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v odst. 6.4, 6.6 a 8.3 Podmínek, tedy  zejména pokud Uživatel WordPress šablonu Mioweb zpřístupní třetím osobám, užije WordPress šablonu Mioweb tak, že výsledkem tohoto bude porušení právních předpisů (zejména předpisů na ochranu duševního vlastnictví), že umístí instalační soubory WordPress šablony na jakékoli médium, nebo užije bez písemného souhlasu Poskytovatele jeho obchodní firmu, logo a další obchodní prvky, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. 

13.2 Uživatel je odpovědný za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 18 těchto Podmínek a zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v čl. 18 Podmínek.

13.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dní ode dne učinění písemné výzvy Poskytovatele Uživateli, aby Uživatel uhradil příslušnou smluvní pokutu.

13.4 Bez ohledu na jakákoliv ujednání o smluvních pokutách dle těchto Podmínek má oprávněná Strana právo na náhradu újmy v plné výši.

14. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

V tomto článku se dozvíte, kdy nejsme odpovědni za škody, které vám v souvislosti s užíváním našich služeb vznikly.

14.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného. Toto ustanovení se netýká Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli.

14.2. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami funkčnosti veřejné datové sítě, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby). Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

14.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Užíváním Mioweb nám svěřujete „do správy“ osobní údaje. Tento článek upravuje, jak se ke svěřeným osobním údajům chováme.

15.1 Pokud využíváte Službu a prostřednictvím této Služby nakládáte s osobními údaji, jste v pozici správce osobních údajů a pověřujete nás k provádění zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.  My vaše pověření jako zpracovatel osobních údajů přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy, zejména GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

15.2 Očekáváme, že ani pro vás zákonnost zpracování osobních údajů není jen prázdná fráze a že nakládáte s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

15.3 My jako Poskytovatel a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme vám, že:

(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;

(b) budeme po celou dobu trvání Smlouvy pro vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů;

(c) budeme po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;

(d) budeme podle této Smlouvy zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel dohodnutý v této Smlouvě, a to na základě doložených pokynů, které nám udělíte touto Smlouvou nebo v průběhu trvání Smlouvy emailem, vyplněním formuláře na webu, vyplněním formuláře v klientském účtu nebo telefonicky, tak, jak jsme se dohodli; v případě, že podle našeho názoru určitý váš pokyn porušuje GDPR nebo jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zavazujeme se vás o tom informovat; pokud budete na splnění takového pokynu trvat, nejsme však za důsledky jeho plnění odpovědní;

(e) osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR.

15.4 Vy jako Uživatel a správce osobních údajů prohlašujete a zaručujete nám, že:

(a) budete v aplikaci uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich zpracování budete mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;

(b) splňujete veškeré zákonné povinnosti, které pro Vás z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;

(c) plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vedete záznamy o činnostech zpracování a přijali jste organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů;

(d) nejste si vědomi žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním zpracováním osobních údajů;

(e) budete nám veškeré pokyny ke zpracování osobních údajů sdělovat tak, aby byly souladné s právními předpisy, a zároveň jasné, určité a srozumitelné.

15.5 Osobní údaje pro vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy začnete používat Aplikaci. Pozor, to platí i pro užívání Aplikace v rámci Bezplatné služby.

15.6 Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi vámi a námi trvat Smlouva (i pokud využíváte Bezplatnou službu), a po dobu nezbytně nutnou po zániku Smlouvy sloužící k odstranění osobních údajů, pokud se nedohodneme jinak. S uchováním osobních údajů po zániku Smlouvy za účelem jejich odstranění tímto výslovně souhlasíte. Nemusíte se ale obávat. Do odstranění osobních údajů budeme osobní údaje chránit v souladu se Smlouvou, jako kdyby Smlouva trvala.

15.7 Pokud dojde k zániku Smlouvy, vyzveme vás k neprodlenému vymazání osobních údajů z Aplikace. Pokud naší výzvě nevyhovíte, budeme oprávněni osobní údaje uložené v naší aplikaci neobnovitelně vymazat.

15.8 Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme, pokud se nedohodneme jinak: 

(a) deaktivovat vaše uživatelské účty, a vymazat z naší Aplikace osobní údaje, které zpracováváte jako správci;

(b) vymazat veškeré existující kopie osobních údajů, ledaže to nedovolují platné právní předpisy.

15.9 Pokud nebylo dohodnuto jinak, vycházíme z toho, že do naší Aplikace nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

15.10 Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

15.11 Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

15.12 Slibujeme vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

15.13 Na základě této Smlouvy můžeme zpracovávat v rozsahu následujících kategorií osobních údajů, které se týkají následujících kategorií subjektů údajů (osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány):

Kategorie osobních údajůKategorie subjektů údajů, ke kterým se osobní údaje vztahují
identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění (vč. fakturačních údajů), identifikační údaje zařízení (IP adresa)Vaši zákazníci
identifikační údaje zařízení (IP adresa), informace o chování na webuNávštěvníci vašeho webu
Identifikační údaje, přihlašovací údaje, informace o poziciVaši zaměstnanci

Pokud do Aplikace vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost. K osobním údajům, které můžeme na základě této Smlouvy zpracovávat, máme přístup proto, že jste je uložili do Aplikace nebo k nim můžeme mít přístup v rámci poskytování Služby.

15.14 Výše uvedené osobní údaje budeme na základě vašeho pověření zpracovávat za účelem plnění Smlouvy spočívající v poskytování Služby ve zvoleném tarifu a režimu, včetně poskytnutí technické a administrativní podpory; tato podpora přitom zahrnuje zejména kontrolu nastavení funkcí, diagnostiku ohlášeného problému, kontrolu tarifu, kontrolu počtu objednávek, zásah programátora, zejména při úpravě dat v účtu na vaše přání či oprav technických chyb, či technický zásah scriptem.

15.15 Tato uvedená zpracování ovládáte vždy vy jako správce používáním vybraných funkcí Aplikace.

15.16 Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

15.17 Zavazujeme se bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.

15.18 Prohlašujeme, že jsme přijali a dodržujeme vhodná technická a organizační opatření ochrany osobních údajů odpovídající rizikům v rámci plnění Smlouvy, zejména:

(a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;

(b) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;

(c) počítače všech vývojářů jsou šifrovány;

(d) jednotlivé klientské databáze jsou oddělené;

(e) ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;

(f) naši zaměstnanci jsou školeni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji

15.19 V případě, že kterákoliv ze Stran zjistí, že:

(a) došlo nebo může bezprostředně dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;

(b) došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů;

(c) nastalo jakékoliv podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;

(d) třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;

je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.

15.20 Pro poskytování komplexních služeb využíváme v nezbytných případech, zejména pokud něco perfektně neumíme, ty nejlepší subdodavatele v pozici dalších zpracovatelů. Jedná se zejména o zálohování dat, provoz serverové infrastruktury a zabezpečení. Zavazujeme se, že naše subdodavatele zavážeme povinnostmi ke zpracování osobních údajů minimálně na úrovni našich povinností obsažených v těchto Podmínkách, zejména pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů.

15.21 Tímto výslovně souhlasíte s využitím dalších zpracovatelů podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. Pro zaslání seznamu dalších zpracovatelů nám prosím zašlete písemnou žádost na emailovou adresu mioweb@mioweb.cz. My se zavazujeme, že vás o zapojení nového dalšího zpracovatele nebo o nahrazení již zapojených dalších zpracovatelů budeme informovat, a to na e-mailovou adresu, kterou používáte při využívání Služeb. Proti zapojení nového dalšího zpracovatele máte právo vyslovit odůvodněnou námitku, a to do 5 pracovních dní ode dne doručení našeho oznámení o zapojení dalšího zpracovatele. Pokud nevyslovíte v této lhůtě proti zapojení dalšího zpracovatele odůvodněné námitky, platí, že se zapojením příslušného dalšího zpracovatele souhlasíte. Jestliže odůvodněnou námitku podáte a budete trvat na tom, abychom dalšího zpracovatele do zpracování dále nezapojovali, avšak zapojení daného dalšího zpracovatele je pro nás nezbytné k poskytnutí Služby, máme právo vypovědět Smlouvu, a to způsobem uvedeným v odst. 10.1(b) Podmínek; ve výpovědní době máme přitom právo poskytovat vám Služby i se zapojením dalšího zpracovatele, proti kterému jste podali námitky, nedohodneme-li se jinak.

15.22 Zavazujeme se, že za zpracování osobních údajů zapojenými dalšími zpracovateli odpovídáme v plném rozsahu jako bychom se porušení dopustili sami.

15.23 Zavazujeme se vám poskytnout součinnost v rozsahu nezbytném k zajištění souladu zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek s právním řádem. V rámci této součinnosti se zavazujeme zejména:

(a) bez zbytečného odkladu přijmout technická nebo organizační opatření v rozsahu nezbytném k prevenci nebo nápravě porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů;

(b) být vám nápomocni při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy; v jednotlivých případech vám pomůžeme ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů;

(c) bez zbytečného odkladu vám hlásit každé porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů nebo jiný bezpečnostní incident, který by se mohl dotknout zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek nebo práv a právem chráněných zájmů subjektů osobních údajů;

(d) být vám nápomocni při posuzování vlivu na zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek na ochranu osobních údajů, popř. při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem; v jednotlivých případech vám pomůžeme ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů;

(e) bez zbytečného odkladu vám poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k doložení toho, že zpracování Osobních údajů dle těchto Podmínek probíhá v souladu s právním řádem; 

(f) bez zbytečného odkladu vám předat žádosti subjektů údajů, které jim právní řád přiznává uplatnit (právo na přístup, opravu, výmaz a další práv vymezená čl. 15 a násl. GDPR) a být vám přiměřeně nápomocni při vyřízení těchto žádostí.

15.24 Pokud Aplikace neumožňuje uplatněné právo vyřídit napřímo, můžete nás kdykoliv požádat o součinnost na našich kontaktních e-mailech. Uvedené lhůty platí i pro vyřízení žádostí prostřednictvím e-mailu.

15.25 Všechny informace, které získáme v souvislosti se zpracováním osobních údajů považujeme za důvěrné informace. Zavazujeme se, že důvěrné informace neposkytneme třetí straně a nepoužijeme je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou dalších zpracovatelů, příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy.

15.26 Zaručujeme vám, že k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku Smlouvy jsou zavázáni naši zaměstnanci a jiní spolupracovníci, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související se Smlouvou a jejím plněním a poskytováním Služeb.

15.27 Zavazujeme se na vaši žádost umožnit provedení Auditu, a to prostřednictvím vás nebo pověřené třetí osoby a poskytnout vám veškerou součinnost nezbytnou k provedení Auditu, a to za následujících podmínek:

(a) Máte právo provést Audit vždy jednou za 12 měsíců, co využíváte naši Službu;

(b) V případě, že máte v úmyslu uskutečnit u nás Audit, jste povinni nás o tom písemně informovat s uvedením zamýšleného data Auditu;

(c) Provedení Auditu je možné až na základě naší souhlasné odpovědi, a to nejdříve 14 dní poté, co od nás obdržíte souhlasnou odpověď. V případě, že na váš návrh nezareagujeme do 5 pracovních dní od obdržení či nenavrhneme do této doby jiný termín, platí termín vámi navrhovaný dle písm. b) tohoto článku Podmínek;

(d) Jsme oprávněni navrhnout jiný vhodný termín provedení Auditu, ne však později než 30 dní od vámi navrhovaného termínu;

(e) V případě, kdy provedený Audit neprokáže žádné podstatné porušení našich povinností, případně byl proveden neoprávněně, se zavazujete uhradit veškeré administrativní náklady spojené s Auditem. V opačném případě se zavazujeme uhradit administrativní náklady spojené s Auditem do maximální výše 10.000,- Kč.

15.28 Pro účely čl. 15.27(e) Podmínek platí, že podstatným porušením našich povinností je myšleno porušení:

(a) povinnosti uvedené v čl. 15.3 (d) Podmínek zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, za účely, po dobu a způsoby uvedenými v čl. 15 Podmínek;

(b) povinnosti uvedené v čl. 15.18 Podmínek zavést vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

15.29 Zavazujeme se bez zbytečného odkladu přijmout technická a organizační opatření k nápravě pochybení nebo bezpečnostních rizik zjištěných Auditem v rozsahu nezbytném k zajištění nápravy.

15.30 Zavazujeme se, že budete oprávněni provést Audit i u dalších zpracovatelů v rozsahu a za podmínek dle odst. 15.27 až 15.29 Podmínek.

15.31 Pro kontakt s námi ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete využít následující kontakt: mioweb@mioweb.cz.

16. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1 Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje Uživatelů jsou dostupné na našich webových stránkách zde.

17. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. MLČENLIVOST

18.1 Veškeré informace a skutečnosti, se kterými se Uživatel seznámí v souvislosti s poskytování Služby, které nejsou běžně dostupné v příslušných obchodních kruzích nebo které Poskytovatel výslovně označí jako důvěrné, se považují za důvěrné informace, a to bez ohledu na formu, obsah, souvislost nebo význam takové informace (dále pro účely tohoto článku Podmínek jen “Důvěrné informace”).

18.2 Důvěrnými informacemi mohou být jakékoli informace související s Poskytovatelem, jeho zaměstnanci, zástupci nebo jinými spolupracujícími osobami, Službou či jinými službami Poskytovatele, know-how Poskytovatele či zákazníky Poskytovatele.

18.3 Uživatel je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám, úniku či zneužití. Zejména nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní finanční či jiný prospěch nebo pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby nebo způsobem poškozujícím Poskytovatele.

18.4 Za Důvěrné informace se nepovažují informace:

(a) jež byly nade všechny pochybnosti známé Uživateli nebo známé veřejně ještě před jejich zpřístupněním ze strany Poskytovateli;

(b) jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění bylo předem písemně schváleno Poskytovatelem nebo jež byly výslovně označeny jako nedůvěrné;

(c) jejichž povinné zpřístupnění ukládá Uživateli právní předpis, rozhodnutí soudu či správního orgánu a jenom v rozsahu takto uloženém.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

19.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. To neplatí pro Uživatele-spotřebitele.

19.3 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

19.4 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 Občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

19.5 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí to, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

19.6 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí.

19.7 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.10.2023 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

Předchozí znění obchodních podmínek najdete zde.