Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů MioWeb. Námi se rozumí společnost MioWeb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, která na základě smlouvy o převodu části závodu začala provozovat aplikaci MioWeb a vstoupila do všech závazkových vztahů se zákazníky MioWeb namísto svého právního předchůdce, společnosti SmartSelling a.s. Tím se pro vás, jako zákazníky MioWebu, nic nemění. Aplikace MioWeb bude fungovat stále tak, jak jste byli zvyklí doposud.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli online aplikace MioWeb ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. DEFINICE

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách: 

2.1 Agentura je Uživatel, který vytváří webové stránky v aplikaci MioWeb za účelem jejich dalšího prodeje svým zákazníkům.

2.2 Bezplatná Služba je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (www.mioweb.cz). Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem webů, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.3 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.4 Doplňkovou službou se rozumí zejména služby technické podpory, kurzy a workshopy nebo prodej e-learningových materiálů či e-booků a jiné služby blíže specifikované na Webovém rozhraní.

2.5 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.6 MioWeb je služba - software provozovaný Poskytovatelem pro tvorbu webových stránek Uživatele. Popis Služby a varianty užití, návody a doporučení Poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz.

2.7 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.8 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.9 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorských).

2.10 Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.11 Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb aplikace MioWeb.

2.12 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost MioWeb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259. Kontaktovat nás můžete (rádi komunikujeme online):

pro online komunikaci: podpora@mioweb.cz
pro vyřizování reklamace: podpora@mioweb.cz
pro poštovní korespondenci: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

2.13 Registrátorem DNS pro MioWeb se rozumí WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, a WebSupport, s.r.o., IČO 36 421 928, se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava.

2.14 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci MioWeb.

2.15 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.16 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.17 Webhostingem se rozumí poskytnutí prostoru na serverech Poskytovatele pro provoz internetových stránek na doméně 2. řádu nebo na subdoméně na serveru Poskytovatele. Detailní informace vztahující se k webhostingu (parametry apod.) jsou uvedeny na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit.

2.18 Webovou aplikací (nebo jen „Aplikací“) se rozumí webová aplikace pro tvorbu webových stránek MioWeb provozovaná Poskytovatelem.

2.19 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.mioweb.cz provozované Poskytovatelem.

2.20 Webovým rozhraním aplikace se rozumí rozhraní umístěné na www.mioweb.cz/member/ provozované Poskytovatelem.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

Abyste mohli začít využívat služby aplikace MioWeb, je třeba provést registraci a zřídit si svůj uživatelský účet.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní aplikace/Služby.

3.2 Registrace se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy. Vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné.

3.4 Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci a pokyny k vytvoření vlastního hesla.

3.5 Registrace je dokončena zřízením uživatelského účtu. Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, URL adresu, uživatelské jméno a přístupové heslo do uživatelského účtu.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi námi a Vámi je uzavřena okamžikem potvrzení vaší objednávky služby, kterou si zvolíte.

4.1 Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze aplikací včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace webových aplikací uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

4.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:
(a) Webového rozhraní
(b) uživatelského účtu
(c) e-mailové či telefonické komunikace s Poskytovatelem.

4.3 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou vaše a naše povinnosti při využívání aplikace MioWeb, zejména pokud jde o chování v naší aplikaci a obsah vašich webových stránek. Prosím mějte na paměti, že i v online prostředí je třeba dodržovat veškeré platné právní předpisy a že odpovídáte za obsah, který v online prostředí šíříte. 

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě bezplatné Služby ode dne objednání bezplatné Služby. 

5.2 Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit tarif a předplacené období, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.

5.3 Na skončení bezplatného poskytování Služby je Uživatel e-mailem upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby:

(a) bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,
(b) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli e-mailem,
(c) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru proběhne maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než pět (5) hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody,
(d) při překročení četnosti odstávek a lhůt uvedených v tomto článku Podmínek, má Uživatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

5.6 Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
(a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
(b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
(c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,
(d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
(e) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými obchodními zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní, než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
(f) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
(g) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
(h) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
(i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).
(j) nebude vyvolávat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
(k) nebude používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.)

5.7 Uživateli se výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který:
(a) porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
(b) naplňuje nekalosoutěžní jednání, 
(c) podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvalujé pro trestný čin jeho pachatele,
(d) svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporuje nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,
(e) vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
(f) hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
(g) podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
(h) obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
(i) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
(j) obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
(k) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
(l) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
(m) je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

5.8 Pokud Uživatel poruší čl. 5.6 nebo 5.7 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.9 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za obsah Obsahu uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

6. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace MioWeb je autorské dílo, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy o poskytování služby je Vaše oprávnění MioWeb jako autorské dílo užívat. Podrobnosti jsou upraveny v tomto článku.

6.1 Licence k přístupu a užívání Webové aplikace (licence k Službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

6.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám. Právo Uživatele poskytovat výstupy z aplikací jednotlivým zákazníkům či obchodním partnerům nebo tyto výstupy využívat interně v souladu s Podmínkami není tímto ustanovením dotčeno.

6.3 Veškerá práva k obsahu Služby (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Webové aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Webové aplikace nebo její části.

6.4 Uživatel není oprávněn využívat Službu k účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí aplikace využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

6.5 Obsah Webového rozhraní, webový obsah, který se Službou souvisí, a související tištěné materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní.

6.6 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele s výjimkou ujednání při partnerství v provizním systému.

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

Za užívání aplikace MioWeb jste povinni hradit odměnu v dohodnuté a výši a včas. Pokud tuto svou základní povinnost vůči nám nebudete plnit, můžeme vám omezit přístup ke službě MioWeb.

7.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku. Podmínky pro změnu Ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu Podmínek podle čl. 17.5 Podmínek.

7.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná (s výjimkou garance vrácení peněz za podmínek dle čl. 11.1 Podmínek). Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

7.3 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

7.4 Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován v aplikaci.

7.5 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více jak sedm (7) dní.

7.6 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.7 Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

7.8 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. nebo ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. nebo ComGate Payments, a.s. Využít lze těchto možností plateb:
(a)online platební či kreditní kartou;
(b) rychlým bankovním převodem;
(c) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

7.9 Opakované platby. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané Služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou Uživateli zasílány e-mailem.
7.10 Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že si Uživatel ukončí opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.
7.11 V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele. 
7.12 Poskytovatel bude Uživatele v souvislosti s opakovanými platbami kontaktovat v případě, že:
(a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;
(b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;
(c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

7.13 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

7.14 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

8. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MIOWEB

Tento článek upravuje poskytování služby MioWeb, aplikace pro tvorbu webových stránek, v souladu s níže uvedenými podmínkami. Tato speciální úprava se použije přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

8.1 Není-li stanoveno jinak, šablona WordPress se instaluje automaticky na pozadí při založení webu Uživatele. To neplatí pro Agentury, které šablonu WordPress mohou stáhnout a využívat ji za níže uvedených podmínek.

8.2 Uživatel není oprávněn WordPress šablonu MioWeb zpřístupnit jakýmkoli způsobem třetím osobám, to neplatí pro Agentury ve vztahu ke svým zákazníkům.

8.3 Poskytovatel umožňuje převést agenturní licenci na koncového zákazníka na základě žádosti Agentury odeslané na e-mail podpora@mioweb.cz.

8.4 Uživatel dále zejména není oprávněn využívat WordPress šablonu MioWeb k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám smluvního vztahu s Poskytovatelem nebo právním předpisům. Uživatel dále není oprávněn instalační soubory WordPress šablony MioWeb umístit na jakékoli médium (CD, flash disk, server apod.). V případě porušení těchto povinností by Uživatel porušoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele.

8.5 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat Uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony MioWeb v případě, že tyto služby jsou zahrnuty v zakoupené Službě nebo si je Uživatel objednal jako Doplňkovou službu. Služba technické podpory zahrnuje podporu s ovládáním a nastavením MioWeb šablony a řešení chyb a nefunkčností MioWeb šablony. Služby technické podpory se nevztahují na nastavení hostingu u jiného poskytovatele, externích aplikací a pluginů. Uživatel může požádat o řešení problému na hostingu jiného poskytovatele, přičemž uhradí servisní zásah technika dle ceny uvedené na Webovém rozhraní. Při poskytování technické podpory je vyžadována součinnost Uživatele, především poskytnutí přístupů do administrace webu, případně souvisejících systémů a aplikací, provedení aktualizací a vypnutí pluginů navržených obsluhou technické podpory. Rozsah technické podpory je omezen na dobu fungování služby MioWeb, Uživatel není oprávněn od Poskytovatele vyžadovat technickou podporu, která se netýká funkčnosti nebo provozu služby MioWeb. V případě doživotní licence nárok na bezplatnou technickou podporu nevzniká, Uživatel v takovém případě musí zakoupit zvláštní službu, která zahrnuje technickou podporu.

8.6 Poskytovatel Uživateli neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využíváním WordPress šablony MioWeb.

8.7 V případě, že je vydána aktualizace WordPress šablony, Poskytovatel neodpovídá za případnou nekompatibilitu s MioWeb. V případě nekompatibility se Poskytovatel zavazuje opravit a přizpůsobit nejnovější verzi MioWeb do 20 dnů ode dne provedení aktualizace šablony WordPress. Bezplatná oprava nekompatibility je dostupná po dobu jednoho roku od uzavření licenční smlouvy nebo pro Uživatele, kteří s Poskytovatelem uzavřeli zvláštní smlouvu o provádění technické podpory.

8.8 V případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v čl. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.2 a 8.4 Podmínek, tedy  zejména pokud Uživatel WordPress šablonu MioWeb zpřístupní třetím osobám, užije WordPress šablonu MioWeb tak, že výsledkem tohoto bude porušení právních předpisů (zejména předpisů na ochranu duševního vlastnictví), že umístí instalační soubory WordPress šablony na jakékoli médium, nebo užije bez písemného souhlasu Poskytovatele jeho obchodní firmu, logo a další obchodní prvky, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši desetinásobku ceny, za kterou byla licence WordPress šablony MioWeb pořízena. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.

ESHOP

8.9 V případě aktivace modulu Eshop se zároveň Uživateli aktivuje zkušební verze služby FAPI po omezenou dobu čtrnácti (14) dnů. Po uplynutí doby platnosti zkušební verze je třeba objednat některý z placených tarifů FAPI podle volby Uživatele. Pokud tak Uživatel neučiní, funkce modulu Eshop budou omezeny.

WEBHOSTING

8.10 Jestliže Uživatel projeví zájem o webhosting u Poskytovatele v případě, že je Uživatel již držitelem licence varianty WordPress šablony MioWeb, uzavřou smluvní strany prostřednictvím elektronické komunikace zvláštní smlouvu, jejímž předmětem bude poskytování webhostingu v případech, kdy Uživatel již před uzavřením této smlouvy byl držitelem licence varianty WordPress šablony MioWeb.

8.11 Uživatel nemá přístup na FTP server ani do databáze Poskytovatele. Uživatelské modifikace zdrojových souborů MioWeb nejsou povoleny pro webové stránky, jejichž hosting zajišťuje Poskytovatel.

8.12 Webhosting je provozován na sdílených serverech, tj. na takových, kde jsou poskytovány služby zároveň více uživatelům. Může tak docházet k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.

8.13 Prostor pro www stránky Uživatele je omezený na velikost 3 GB. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku.

8.14 Prostor pro e-mailové schránky je omezen na velikost 3 GB. Počet e-mailových schránek není limitován, limitace prostoru e-mailové schránky podle předchozí věty se posuzuje pro všechny e-mailové schránky dohromady. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku.

8.15 V případě překročení limitu využívaného prostoru webových stránek Uživatele nebo e-mailových schránek Uživatele Poskytovatel vyzve Uživatele k neprodlenému ukončení využívání prostoru nad povolený rámec a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu. Jestliže Uživatel ani na tuto výzvu nenapraví toto porušení své povinnosti, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby do doby, než bude závadný stav odstraněn. Poskytovatel je rovněž oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

8.16 V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Uživatel není oprávněn užít hostovaný web jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

8.17 Data webhostingu je Poskytovatel povinen jednou týdně zálohovat. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby poskytovány. Uživatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli obnovu dat ze záloh, které však archivuje maximálně 14 dní. V případě, že ztráta dat nebyla způsobena Poskytovatelem, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

DOMÉNOVÉ SLUŽBY

8.18 Doménovými službami se rozumí zprostředkování nákupu domény prostřednictvím externích dodavatelů – Registrátorů DNS v rozsahu nabídky uvedené na Webovém rozhraní nebo jinak poskytnuté Poskytovatelem, a následné podpory nebo poskytnutí domény 3. řádu pod doménou mioweb.cz (např. mujweb.mioweb.cz) na serveru Poskytovatele.

8.19 Uživatel při zřízení domény přes doménového Registrátora DNS souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora. Domény 2. řádu, registrované přes Poskytovatele, budou vedeny na účtu Registrátora DNS. Jako držitel domény bude u domény uveden Uživatel. V případě žádosti ze strany Uživatele může Poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany Registrátora DNS v době žádosti Uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény.

8.20 Poskytovatel zajišťuje registraci domén 2. řádu v rozsahu nabídky uvedené na Webovém rozhraní nebo jinak poskytnuté Poskytovatelem. Pokud má Uživatel v době nákupu služby MioWeb již zaregistrovanou doménu, kterou chce použít, zůstává tato doména v jeho správě a není možné ji převést do správy Poskytovatele.

8.21 Objednaná doména bude Uživateli předána k registraci až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Objednáním nebo zaplacením objednávky zprostředkování registrace domény nevzniká Uživateli nárok na dané doménové jméno. Tento vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení osobou, zajišťující danou doménu. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že 1) příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu, 2) doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci a název není žádný způsobem blokován, rezervován, či zakázán, 3) žadatel o registraci splnil všechny podmínky dané příslušným registrem, a 4) příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí, a 5) budou zaplaceny všechny poplatky doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele. Doménový název, který Uživatel požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky.

8.22 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy bez jeho viny nemohla být registrace domény řádně provedena a dokončena.

8.23 V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény ze strany Uživatele smlouva do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény zaniká. Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny služby v případě, že nákup domény nemohl být proveden z důvodů, jež nejsou na straně Poskytovatele (tj. zejména v případě, že registrace domény nemohla být provedena z důvodu, že doménový název je již využívaný jiným subjektem, nebo registr registraci nepovolil z jiných důvodů, za které Poskytovatel nenese odpovědnost)

8.24 Uživatel je po zakoupení domény jejím vlastníkem s výjimkou domén WebSupport.cz, jejichž vlastníkem zůstává Poskytovatel. Poskytovatel vystupuje pouze jako prostředník při registraci domény a její technické podpoře. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nedojde k obnovení domény, a to z jakýchkoli důvodů (zejména neuhrazení ceny za prodloužení platnosti domény apod.).

8.25 Doménové jméno 3. řádu pod doménou mioweb.cz má Uživatel poskytnuté do užívání od Poskytovatele na základě smlouvy uzavřené obdobným postupem, jako je uzavírána smlouva o zprostředkování nákupu domény a následné podpory. Poskytovatel je vlastníkem a plátcem této domény. Ustanovení těchto obchodních podmínek se na takovýto případ použijí přiměřeně. Uživatel zejména není oprávněn doménu využívat v rozporu s právními předpisy, zejména pokud jde o předpisy na ochranu duševního vlastnictví. V takovém případě má Poskytovatel právo smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby. Tím není dotčena právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.

8.26 Smlouva o doménových službách se uzavírá na dobu trvání licence k aplikaci MioWeb.

9. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Prostřednictvím našeho webu Vám můžeme nabízet Doplňkové služby, jako jsou například nadstandardní služby technické podpory, e-learningové programy, semináře, webináře, e-booky apod. I tyto služby si můžete od nás objednat, přičemž níže uvedená pravidla se použijí přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

 9.1 Uživatel si může Doplňkovou službu objednat označením vybrané Doplňkové služby a vyplněním a odesláním prodejního formuláře Pro vyplnění prodejního formuláře se obdobně užije čl. 3 těchto Podmínek. Smlouva o koupi Doplňkových služeb je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.

9.2 Cena Doplňkové služby je zpravidla uvedena přímo u nabídky Doplňkové služby na Webovém rozhraní. Cena je konečná a zahrnuje DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že Doplňkovou službu je třeba fyzicky odeslat Uživateli, cena neobsahuje náklady na dopravu.

9.3 Pro úhradu ceny za Doplňkovou službu se použije čl. 7 Podmínek přiměřeně. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Uživateli účetní doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.4 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

9.5 Přístupové údaje poskytne Poskytovatel Uživateli až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

9.6 V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Poskytovatel dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo prostřednictvím jiného poskytovatel (PPL, DHL apod.) dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání Doplňkové služby na adresu uvedenou Uživatele v prodejním formuláři.

9.7 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online produktu či poskytnuté URL adrese.

9.8 Doplňkové služby, které Poskytovatel prostřednictvím Webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9.9 Zvláštní ustanovení pro živé akce (semináře):
(a) Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
(b) Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
(c) Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
(d) Odesláním prodejního formuláře bere účastník na vědomí, že z akce mohou být pořizovány fotografie, video a audio nahrávky.
(e) Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
(f) V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
(g) Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.
(h) Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).
(i) Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
(j) Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
(k) Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
(l) Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

9.10 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

9.11 Vadné plnění  uplatňuje Uživatel bez zbytečného odkladu u Poskytovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží. Pro postup pro ohlášení vady a vyřízení nároku z vad se použije čl. 12 Podmínek obdobně.

9.12 Poskytovatel není povinen nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Uživateli díky pomalému internetovému připojení Uživatele, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za  úspěch či neúspěch Uživatele při aplikaci v praxi.

9.13 Ustanovení těchto Podmínek se na koupi Doplňkových služeb použijí přiměřeně.

10. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pokud není domluveno jinak, službu MioWeb si objednáváte na dobu neurčitou, ale nemusíte mít strach, odebírání služeb můžete jednoduše ukončit. V tomto článku se dozvíte, jakými způsoby tak můžete učinit.

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů:
(a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;
(b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
(c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 11 Podmínek.

10.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby (s výjimkou garance vrácení peněz podle čl. 11.1 Podmínek).

10.3 Poskytovatel se zavazuje neobnovitelně smazat Obsah Uživatele včetně vložených osobních údajů do 30 dnů od zániku Smlouvy, ledaže je dohodnuto jinak.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V tomto článku se dozvíte, jak můžete Smlouvu o poskytování služeb okamžitě ukončit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY UŽIVATELE – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

11.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli možnost při prvním nákupu odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se Službou nebude spokojen či zjistí, že zakoupená Služba pro něj není vhodná. Uživatel může garance vrácení peněz využít do 30 dnů od uhrazení ceny Služby za první předplacené období. Odstoupení od smlouvy nemusí být nijak zdůvodněno. Pro účely vrácení peněz Uživatel zvolí účet, kam mu mají být peníze zaslány. Na vrácenou částku vystaví Poskytovatel opravný daňový doklad. Poskytovatel se zavazuje vrátit Uživateli peníze do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí opravného daňového dokladu ze strany Uživatele (netýká se Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE

11.2 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou nebo je v prodlení déle než 30 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

11.3 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvótní části zaplacené ceny za využívání Služby.

ODSTOUPENÍ ZE STRANY UŽIVATELE - SPOTŘEBITELE

11.4 Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.

11.5 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele podpora@mioweb.cz. Formulář pro odstoupení od Smlouvy  ke stažení ZDE.

11.6 Cena za Službu bude Uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

12. REKLAMACE

Pokud naše služby nebo zboží nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle níže uvedených pravidel. 

12.1 Uživatel je oprávněn reklamovat Službu, Doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

12.2 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou e-mailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@mioweb.cz.

12.3 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do tří (3) dnů. O tomto bude Uživatele informovat e-mailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

12.4 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

V tomto článku se dozvíte, kdy nejsme odpovědni za škody, které vám v souvislosti s užíváním našich služeb vznikly.

13.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

13.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

13.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Užíváním aplikace MioWeb nám svěřujete „do správy“ osobní údaje. Tento článek upravuje, jak se ke svěřeným osobním údajům chováme.

14.1 Při využívání Služeb na základě Smlouvy nás jako správce osobních údajů pověřujete k provádění vymezených operací s osobními údaji, které jste uložili do aplikace MioWeb, a my vaše pověření přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat férově a v souladu s platnými právními předpisy.

14.2 Očekáváme, že i vy hrajete fér a zákonnost zpracování osobních údajů pro vás není jen prázdná fráze.

14.3 My jako Poskytovatel a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme vám, že:
(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
(b) budeme po celou dobu trvání Smlouvy pro vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
(c) budeme po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;
(d) budeme podle této Smlouvy zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel tak, jak jsme se dohodli;
(e) data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

14.4 Vy jako Uživatel a správce osobních údajů prohlašujete a zaručujete nám, že:
(a) budete v aplikaci uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich zpracování budete mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;
(b) splňujete veškeré zákonné povinnosti, které pro Vás z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
(c) plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vedete záznamy o činnostech zpracování a přijali jste organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů;
(d) nejste si vědomi žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním zpracováním osobních údajů.

14.5 Osobní údaje pro vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy aplikaci zaplníte prvním osobním údajem. Pozor, to platí i pro zkušební verze naší aplikace, za které neplatíte.

14.6 Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi vámi a námi trvat Smlouva (i pokud za Služby neplatíte).

14.7 Pokud dojde k zániku Smlouvy, vyzveme vás k neprodlenému vymazání osobních údajů z aplikace. Pokud naší výzvě nevyhovíte, budeme oprávněni do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy osobní údaje uložené v naší aplikaci neobnovitelně vymazat.

14.8 Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme: 
(a) osobní údaje z naší aplikace vymazat a deaktivovat vaše uživatelské účty do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy;
(b) vymazat veškeré existující kopie osobních údajů, ledaže to nedovolují platné právní předpisy do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.

14.9 Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo jste nás neupozornili jinak, vycházíme z toho, že:
(a) do naší aplikace nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
(b) osobní údaje se týkají obecně vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že pokud do aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost.

14.10 Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

14.11 Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

14.12 Slibujeme vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

14.13 Osobní údaje, které můžeme z vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nahrajete do aplikace Mioweb, nebo budou získány prostřednictvím funkčnosti této aplikace. Jedná se o následující osobní údaje:
(a) e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefon, fakturační adresa;
(b) IP adresa;
(c) chování uživatele v členské sekci.

14.14 Výše uvedené osobní údaje budeme na základě vašeho pověření zpracovávat k účelům, které vycházejí z funkčnosti a poslání aplikace MioWeb. Konkrétně jde o: přístup k webu, evidence administrátorů a členů v členské sekci, sledování chování v členské sekci pro využití gamifikace a personalizace obsahu, správa komentářů členů v členské sekci, v rámci kontaktního formuláře na webu získání e-mailové adresy za účelem vyřízení odpovědi, předávání kontaktů do SmartEmailingu, FAPI či jiných systémů na přání správce.

14.15 Tato uvedená zpracování ovládáte vždy vy jako správce používáním vybraných funkcí aplikace.

14.16 Kromě výše uvedených účelů můžeme provádět zpracování na základě vašeho pověření za účelem poskytnutí technické a administrativní podpory (kontrola nastavení funkcí, diagnostika ohlášeného problému, kontrola tarifu, kontrola počtu objednávek apod.) Poskytnutí technické podpory může zahrnovat také zásah programátora (úprava dat v účtu na přání uživatele, oprava technických chyb apod.), či technický zásah scriptem.

14.17 Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

14.17 Zavazujeme se bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.

14.18 Prohlašujeme, že jsme přijali a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany osobních údajů, zejména:
(a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
(b) jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
(c) máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování;
(d) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
(e) všichni administrátoři se do systémů hlásí prostřednictvím dvoufázového ověření;
(f) máme systém pravidelných penetračních testů aplikace i infrastruktury;
(g) systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
(h) počítače všech vývojářů jsou šifrovány;
(i) jednotlivé klientské databáze jsou oddělené;
(j) ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;
(k) jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu administrátorů;
(l) redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
(m) naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji.

14.20 V případě, že kterákoliv ze Stran zjistí, že:
(a) došlo nebo může bezprostředně dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;
(b) došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů;
(c) nastalo jakékoliv podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;
(d) třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;

je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.

14.21 Pro poskytování komplexních služeb využíváme v nezbytných případech, zejména pokud něco perfektně neumíme, ty nejlepší subdodavatele. Jedná se zejména o zálohování dat, provoz serverové infrastruktury a zabezpečení. Dovolujeme si vás ujistit, že na naše subdodavatele klademe minimálně stejné nároky, pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů, jako sami na sebe.

14.22 Tímto výslovně souhlasíte s využitím dalších zpracovatelů podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. My se naopak zavazujeme, že dohlédneme na to, aby se tito další zpracovatelé zavázali k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, jak to vyžadují platné právní předpisy a naše přísné požadavky.

14.23 Na písemné vyzvání Vám vždy rádi doložíme aktuální seznam subdodavatelů.

14.24 Zavazujeme se Vám poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost, kterou po nás jako zpracovateli osobních údajů lze rozumně požadovat. Pokud nás vyzvete a dáte nám přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, vždy vám vyjdeme vstříc.

14.25 Jsme maximálně nápomocni pomoci vám s vyřizováním podnětů a žádostí subjektů údajů při uplatňování jejich práv.

14.26 Níže vám poskytujeme přehled, zda jde přímo aplikaci MioWeb vyřídit uplatněná práva subjektů údajů.

14.27 Pokud aplikace neumožňuje uplatněné právo vyřídit napřímo, můžete nás kdykoliv požádat o součinnost na našich kontaktních e-mailech. Uvedené lhůty platí i pro vyřízení žádostí prostřednictvím e-mailu.

14.28 Všechny informace, které získáme v souvislosti se zpracováním osobních údajů považujeme za důvěrné informace. Zavazujeme se, že důvěrné informace neposkytneme třetí straně a nepoužijeme je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy.

14.29 Zaručujeme vám, že k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku Smlouvy jsou zavázáni naši zaměstnanci a jiní spolupracovníci, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související se Smlouvou a jejím plněním a poskytováním Služeb.

14.30 Pro kontakt s námi ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete využít následující kontakt: gdpr@mioweb.cz.

15. ZÁSADY SOUKROMÍ

15.1 Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje Uživatelů jsou dostupné na našich webových stránkách zde.

16. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

17.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

17.3 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

17.4 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí to, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.5 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

17.6 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 7. 1. 2019 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

Předchozí znění obchodních podmínek najdete zde.