Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Obchodní podmínky - Mioweb AI 

Práva a povinnosti, která vznikají při užívání nástrojů Mioweb využívajících umělou inteligenci ("AI produkty").

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky užívání („AI Podmínky“) upravují práva a povinnosti, která vznikají při užívání nástrojů Mioweb využívajících umělou inteligenci („AI Produkty“). AI Podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek Mioweb dostupných na https://www.mioweb.cz/obchodni-podminky/ („Obchodní podmínky“) a dalších podmínek upravujících užívání služeb Mioweb.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou definovány, mají význam podle Obchodních podmínek. V případě rozporu mezi ustanoveními AI Podmínek a ustanoveními Obchodních podmínek mají ustanovení AI Podmínek přednost před rozpornými ustanoveními Obchodních podmínek, to však výhradně ve vztahu k AI Produktům.

2. TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI

2.1 Mioweb k poskytování AI Produktů využívá technologie poskytovatelů služeb třetích stran („Technologičtí partneři“). Mioweb slouží pouze jako platforma pro služby nabízené Technologickými partnery, přičemž tyto neprověřuje ani jinak nekontroluje. Mioweb nenese žádnou odpovědnost za užívání služeb nabízených Technologickými partnery, a to ani s ohledem na jejich dostupnost či výsledky. Mioweb není účastníkem žádného vztahu mezi vámi a Technologickým partnerem.

2.2 Berete na vědomí, že veškerý obsah, který nahrajete do AI Produktů ("Vstupy"), včetně veškerých vašich osobních údajů, které v rámci těchto Vstupů uvedete, je sdílen s Technologickými partnery, aby vám mohli poskytovat služby Technologických partnerů. Technologičtí partneři tyto Vstupy mohou použít ke strojovému učení a zlepšování svých služeb. Berete na vědomí, že užívání vašich osobních údajů předaných Technologickým partnerům se řídí zásadami zpracování osobních údajů a dalšími podmínkami příslušných Technologických partnerů a že Mioweb nenese odpovědnost za jejich užití.

2.3 Berete na vědomí, že služby nabízí různí Technologičtí partneři. Pokud chcete vědět, kdo jsou naši Technologičtí partneři, kontaktujte prosím mioweb@mioweb.cz.

3. OPRÁVNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ

3.1 Jste oprávněni užívat AI Produkty, které jsou zařazeny v bezplatném zkušebním období nebo které jsou zařazeny ve vašem plánu předplatného nebo které si jinak zakoupíte. Oprávnění k užívání je omezeno na způsob, rozsah a další podmínky užívání příslušných AI Produktů, které vyplývají z těchto AI Podmínek, Obchodních podmínek či dalších podmínek upravujících užívání služeb Mioweb a dále veškerých pokynů a pravidel uvedených v uživatelském rozhraní příslušných AI Produktů.

3.2 S výjimkou omezených práv výslovně udělených podle těchto AI Podmínek vám nejsou uděleny, postoupeny ani uděleny žádné licence ani jiná práva (výslovná ani implicitní) k AI Produktům a/nebo Výstupům.

3.3 Je vám umožněn přístup a užívání AI Produktů s výhradou omezení spravedlivého užívání. Spravedlivé užívání je definováno jako užívání služby způsobem, který nepřekračuje přiměřenou a obvyklou úroveň užívání. Pokud uživatel překročí přiměřenou a obvyklou úroveň užívání, vyhrazuje si Mioweb právo požádat uživatele o přechod na vhodnější plán, který lépe vyhovuje jeho potřebám užívání, nebo přijmout jiná vhodná opatření, včetně pozastavení nebo ukončení přístupu.

4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

4.1 Při užívání AI Produktů se zavazujete dodržovat povinnosti stanovené v těchto AI Podmínkách, Obchodních podmínkách a dalších podmínkách upravujících užívání služeb Mioweb a dále veškeré pokyny a pravidla uvedené v uživatelském rozhraní AI Produktů.

4.2 AI Produkty jste oprávnění užívat výhradně k účelům a způsobem, ke kterým jsou ze své povahy určeny, a nikoliv k účelům či způsobem jiným, zejména k účelům či způsobem, které by mohly příslušný AI Produkt poškodit.

4.3 Zavazujete se AI Produkty užívat tak, aby Mioweb ani dalším osobám vaším užíváním AI Produktů nevznikla žádná újma. Zavazujete se prostřednictvím AI Produktů nevytvářet žádný závadný obsah. Užíváním AI Produktů zejména nesmíte:

4.3.1. uvádět kohokoliv v omyl, že obsah generovaný AI Produkty je vytvořen člověkem;
4.3.2. poskytovat lékařské rady nebo jakýkoli obsah týkající se léčby, prevence, diagnostiky nebo přenosu nemocí;
4.3.3. poskytovat právní nebo finanční rady; 
4.3.4. vytvářet smlouvy nebo jiné právně závazné dokumenty; 
4.3.5. vytvářet politický obsah, včetně obsahu určeného k šíření ve volebních kampaních;
4.3.6. generovat spam, ransomware, keyloggery, viry nebo jiný škodlivý software; 
4.3.7. generovat obsah, který je nelegální, klamavý, zavádějící, propagandistický, pomlouvačný, pornografický, diskriminující, nenávistný nebo jinak závadný a proti dobrým mravům, nebo obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do osobnostního, autorského či jiného práva třetí osoby nebo je spojen s kriminální činností; 
4.3.8. provádět plně automatizované rozhodování.

4.4 Berete na vědomí, že za veškeré Vstupy, ale i obsah, který vytvoříte, jako jsou texty, obrázky, kódy apod. („Výstupy“), odpovídáte výhradně vy. Tímto výslovně přebíráte veškerou odpovědnost za to, že vaše Vstupy a Výstupy (i) budou vždy v souladu s AI Podmínkami, Obecnými podmínkami a dalšími podmínkami upravujícími užívání služeb Mioweb, (ii) nebudou porušovat aplikovatelné právní předpisy; (iii) nebudou porušovat ani zneužívat žádná práva Mioweb ani práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví.

4.5 Mioweb může stanovit omezení počtu Výstupů, které pomocí AI Produktů můžete vytvořit. Před dosažením maximálního počtu Výstupů budete vhodným způsobem upozorněni.

4.6 Mioweb je oprávněn využívat poskytnuté vstupy a výstupy s cílem optimalizovat a zlepšovat své produkty a služby. Tyto informace poslouží k tomu, abychom mohli poskytnout ještě lepší uživatelský zážitek a přizpůsobit své nabídky potřebám zákazníků. Mioweb si ponechává také právo použít tyto vstupy a výstupy jako reference, pro ukázku kvality svých produktů a služeb ostatním zájemcům.

4.7 Mioweb si vyhrazuje právo AI Produkty nebo jejich části kdykoliv odstavit, změnit nebo je znepřístupnit, je-li to potřeba z provozních důvodů, zejména z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení Mioweb nebo Technologických partnerů, či z důvodu aktualizace AI Produktů. AI Produkty nemusí být dostupné ve všech světových jazycích.

4.8 Pokud zjistíme, že váš obsah je v rozporu s pravidly stanovenými pro užívání AI Produktů, nebo obdržíme žádost o jeho odstranění, můžeme podle vlastního uvážení závadný obsah zcela nebo zčásti odstranit, a to i bez předchozího upozornění. Žádost o odstranění obsahu nejsme povinni prošetřovat. Vyhrazujeme si právo informovat o takovém odstranění osobu nebo subjekt, který učinil oznámení o porušení práv, podle svého uvážení, včetně předání takového obsahu orgánům činným v trestním řízení či jiným příslušným orgánům veřejné moci.

4.9 V případě, že AI Produkty budete užívat v rozporu s pravidly stanovenými pro jejich užívání, můžeme váš účet a/nebo přístup užívání AI produktů zrušit. Budeme-li mít podezření, že k takovému užívání dochází, můžeme váš účet a/nebo přístup užívání AI produktů vhodně omezit či pozastavit na dobu nezbytně nutnou k prošetření věci.

5. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO A BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

5.1 Plány předplatného se liší v závislosti na využití a spotřebě dat. Podrobnější informace o jednotlivých plánech naleznete na https://www.mioweb.cz/ceny/.

6. DISCLAIMER A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Berete na vědomí, že Výstupy jsou tvořeny umělou inteligencí, a to na nevýhradní bázi. Dále berete na vědomí, že Výstupy nemusí být jedinečné, a tudíž se mohou podobat Výstupům ostatních uživatelů AI Produktů.

6.2 AI Produkty jsou poskytovány tak, jak jsou a jak jsou k dispozici, bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoliv však výhradně, jakýchkoliv záruk nebo podmínek týkajících se vhodnosti AI Produktů pro určitý účel. Za určení vhodnosti užívání AI Produktů a/nebo šíření Výstupů nesete výhradní odpovědnost vy sami a přebíráte veškerá rizika spojená s užíváním AI Produktů a/nebo Výstupů.

6.3 Berete na vědomí, že Mioweb neověřuje přesnost Výstupů a že Výstupy nepředstavují názory společnosti MioWeb s.r.o. Neposkytujeme vám žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti Výstupů, ani ohledně právní možnosti Výstupy užívat nebo toho, zda neporušují práva třetích stran, a nenese žádnou odpovědnost vyplývající z Výstupů nebo jakýchkoli opomenutí či chyb obsažených ve Výstupech.

6.4 S vědomím výše uvedeného výslovně souhlasíte s tím, že jakékoliv užití Výstupu je výhradně na vaše vlastní riziko, a to za podmínek uvedených v těchto AI podmínkách a dále podmínkách Technologického partnera, který poskytl služby týkající se Výstupu. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než začnete jednat podle jakýchkoliv rad obsažených ve Výstupu nebo se spoléhat na přesnost Výstupu, vyžádali odbornou a nezávislou radu. Důrazně také doporučujeme, abyste se v souvislosti s užíváním Výstupů vždy poradili se svým právním zástupcem, a ujistili se, že Výstupy nejsou předmětem práv třetích stran.

6.5 BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MIOWEB NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ANI PRÁVNÍ DŮSLEDKY VAŠEHO UŽÍVÁNÍ AI PRODUKTŮ A/NEBO JEJICH VÝSTUPŮ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE PO UŽITÍ TĚCHTO AI PRODUKTŮ VŮČI VÁM VZNIKNE NÁROK TŘETÍ STRANY.

6.6 MIOWEB NENÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM AI PRODUKTŮ A/NEBO VÝSTUPŮ, VČETNĚ ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT, ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH PŘERUŠENÍM PRACOVNÍ AKTIVITY NEBO NARUŠENÍM INTEGRITY, ZTRÁT VYPLÝVAJÍCÍCH Z PORUCHY NEBO SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ UŽIVATELE ČI JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT.

6.7 V ROZSAHU OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉHO V TOMTO ČLÁNKU MIOWEB NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLIV MAJETKOVOU, NEMAJETKOVOU, PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU, EKONOMICKOU ČI JINOU ÚJMU VZNIKLOU UŽÍVÁNÍM AI PRODUKTŮ A/NEBO VÝSTUPŮ. TOTO OMEZENÍ SE NEDOTÝKÁ ÚJMY ZPŮSOBENÉ ÚMYSLNĚ NEBO Z HRUBÉ NEDBALOSTI.

6.8 Výslovně souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodníte nás a ochráníte nás před veškerými náklady, škodami, závazky a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení a dalších výloh), které nám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo požadavkem třetí strany souvisejícím s vaším užíváním AI Produktů a/nebo Výstupů, nebo které vzniknou v souvislosti s tímto nárokem nebo požadavkem třetí strany nebo za účelem jeho odvrácení.