Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Opakované platby

Základní pojmy

 • Poskytovatelem se rozumí společnost Mioweb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259. Kontaktovat nás můžete online na e-mailu: podpora@mioweb.cz.
 • Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.
 • Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci MioWeb.
 • Kartou se rozumí platební karta Uživatele (debetní či kreditní) s oprávněním k provádění internetových plateb.
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z Karty.

Pravidla a parametry opakovaných plateb za Mioweb

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je Uživatel seznámen v objednávce Služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením Služby Kartou dává Uživatel souhlas k autorizaci použité Karty pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GOPAY. Společnost GOPAY s.r.o. nakládá s údaji platební karty Uživatele podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel Služby nemá k údajům o Kartě přístup. 
 • Souhlas Uživatele s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání Služby nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost Uživatele.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené Služby. Dojde-li ke změně parametrů Služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena Služby a perioda platby).
 • Mioweb na zkoušku za 1 Kč na 14 dní - V případě uživatelů, kteří využili zkušební období Miowebu, dojde po 14 dnech ke změně platby z 1 Kč vč. DPH na 2420 Kč vč. DPH v rámci přechodu na tarif platný dle aktuálního ceníku. 
 • Uživatel souhlasí s tím, aby Karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě dokoupení doplňkových služeb.
 • 7 dní před automatickým stržením platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o plánovaném automatickém stržení. Tento bod se týká služeb s periodou 6 a více měsíců.
 • Po každém automatickém stržení platby bude Uživatel o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude faktura za zakoupenou Službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o neúspěšném stržení spolu s pokyny, jak v tomto případě postupovat, aby nedošlo k omezení čerpání Služby.
 • Uživatel může pro opakované platby autorizovat jinou Kartu, než která je pro Službu nyní autorizována. O změnu požádá ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Po úspěšném dokončení autorizace nové Karty, bude tato využívána pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel může opakované platby kdykoli ukončit, a to ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Zrušením opakované platby dochází současně k ukončení Služby k datu její expirace.