OBCHODNÍ PODMÍNKY SMARTSELLINGU
PRO MIOWEB 2.0

1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost SmartSelling a.s., IČ: 292 10 372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216749, (dále jen „Poskytovatel“) je společností zabývající se mimo jiné vývojem software a poskytováním webhostingu a doménových služeb.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nedílnou součástí smlouvy, na jejíž jedné straně vystupuje Poskytovatel a na druhé straně vystupuje fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Uživatel“) a jejímž předmětem je 1) poskytnutí licence na WordPress šablonu MioWeb, 2) poskytnutí webhostingu nebo 3) poskytnutí doménových služeb. Tyto obchodní podmínky rovněž blíže upravují registraci Uživatele na internetových stránkách Poskytovatele www.mioweb.cz.

 2. WordPress šablona MioWeb 2.0

2.1. Úvodní ustanovení

 1. WordPress šablona MioWeb 2.0 slouží zejména k vytváření moderních webových stránek. Poskytovatel nabízí poskytnutí uživatelské licence WordPress šablony MioWeb ve třech variantách: MioWeb START, MioWeb BUSINESS a MioWeb PREMIUM. Detailní informace o těchto variantách jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele www.mioweb.cz a Uživateli je před odesláním objednávky vybrané varianty licence WordPress šablony MioWeb 2.0 umožněno se s objednávanou variantou podrobně seznámit.
 1. Objednávka licence vybrané varianty WordPress šablony MioWeb 2.0, odeslaná Uživatelem prostřednictvím objednávkového formuláře, dostupného na internetové stránce http://www.mioweb.cz/, se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Uživatel před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ výslovně potvrdí, že souhlasí s těmito podmínkami a následně kliknutím na tlačítko „Odeslat“ objednávku vybrané varianty licence odešle. Následně je Uživateli zaslána zálohová faktura na sjednanou cenu se splatností 7 dnů. Doručením e-mailu se zálohovou fakturou Uživateli je rovněž uzavřena smlouva.
 1. V případě prodlení Uživatele se zaplacením zálohové faktury delšího než 30 dnů je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 1. Po uzavření smlouvy a zaplacení sjednané ceny se Poskytovatel zavazuje Uživateli bez zbytečného odkladu umožnit stáhnutí objednané varianty WordPress šablony MioWeb 2.0 za účelem jejího užívání v souladu s podmínkami uvedenými dále. Za tímto účelem Poskytovatel zřídí Uživateli uživatelský účet a zašle Uživateli přístupové údaje k tomu účtu (URL, uživatelské jméno a heslo). Uživatelský účet umožní Uživateli přístup do členské sekce a stažení potřebných souborů.

 2.2. Práva a povinnosti vztahující se k užívání WordPress šablony MioWeb 2.0

 1. Uživatel je oprávněn WordPress šablonu MioWeb 2.0 využívat pouze k účelu, pro který byla šablona vytvořena, tedy především pro tvorbu a úpravu internetových stránek.
 1. Uživatel není oprávněn WordPress šablonu MioWeb 2.0 zpřístupnit jakýmkoli způsobem třetím osobám. Uživatel dále zejména není oprávněn využívat WordPress šablonu MioWeb 2.0 k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám smluvního vztahu s Poskytovatelem nebo právním předpisům. Uživatel dále není oprávněn instalační soubory WordPress šablony MioWeb 2.0 umístit na jakékoli médium (CD, flash disk, server apod.). V případě porušení těchto povinností Uživatel nahradí Poskytovateli veškerou vzniklou újmu.
 1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užít obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti Uživatel nahradí Poskytovateli veškerou vzniklou újmu.
 1. Uživatel je oprávněn užít WordPress šablonu MioWeb START na jednu doménu, MioWeb BUSINESS maximálně na pět internetových domén a MioWeb PREMIUM neomezeně na domény, jichž je Uživatel vlastníkem. K užití WordPress šablony MioWeb 2.0 nad rámec uvedený v předchozí větě musí Uživatel sjednat s Poskytovatelem poskytnutí další licence.
 1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat Uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony MioWeb 2.0 bezplatně po dobu jednoho roku od uzavření licenční smlouvy. Po uplynutí této doby může Poskytovatel zajišťovat Uživatel technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony na základě zvláštní smlouvy za cenu stanovenou ceníkem aktuálním v době uzavření takovéto zvláštní smlouvy. Součástí takovéto smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky s tím, že se jejich ustanovení na tuto smlouvu použijí přiměřeně s ohledem na charakter poskytované služby (tj. zejména možnost podpory na e-mailu Poskytovatele či prostřednictvím jeho kontaktního formuláře.
 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využívání WordPress šablony MioWeb 2.0.
 1. V případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v článku 2.2.2., 2.2.3., tedy zejména pokud WordPress šablonu MioWeb 2.0 zpřístupní třetím osobám, užije WordPress šablonu MioWeb 2.0 tak, že výsledkem tohoto bude porušení právních předpisů (zejména předpisů na ochranu duševního vlastnictví), že umístí instalační soubory WordPress šablony na jakékoli médium, nebo užije bez písemného souhlasu Poskytovatele jeho obchodní firmu, logo a další obchodní prvky, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši desetinásobku ceny, za kterou byla licence WordPress šablony MioWeb 2.0 pořízena. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.

2.3. Cena licence

 1. Cena licence WordPress šablony MioWeb 2.0 je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena licence je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH.
 1. Cena technické podpory a pravidelných aktualizací je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena technické podpory a pravidelných aktualizací je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH.
 1. Cenu licence WordPress šablony MioWeb 2.0 nebo technické podpory je možné zaplatit bankovním převodem na účet Poskytovatele, uvedený v doručení potvrzení objednávky nebo prostřednictvím platební brány, na kterou bude Uživatel přesměrován.
 1. Licence WordPress šablony MioWeb 2.0 je poskytována bez časového omezení. Cena licence je tak konečná a její úhrada jednorázová.

2.4. Garance vrácení peněz.

 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zpřístupnění aplikace. K tomuto odstoupení Uživatel použije formulář Poskytovatele dostupný na stránce http://firma20.cz/wp-content/uploads/2015/06/formular_odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf., ke kterému přiloží kopii faktury/daňového dokladu. Uhrazená cena licence bude následně Uživateli poté, co Uživatel potvrdí Poskytovateli přijetí opravného daňového dokladu, bez zbytečného odkladu vrácena. Po obdržení žádostí o odstoupení od smlouvy Poskytovatel deaktivuje licenci Uživatele.

2.5. Rozšíření o webhosting

 1. Jestliže Uživatel projeví zájem o webhosting u Poskytovatele v případě, že je Uživatel již držitelem licence varianty WordPress šablony MioWeB 2.0., uzavřou smluvní strany prostřednictvím elektronické komunikace zvláštní smlouvu, jejímž předmětem bude poskytování webhostingu v případech, kdy Uživatel již před uzavřením této smlouvy byl držitelem licence varianty WordPress šablony MioWeB 2.0. Na takovýto webhosting se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek o webhostingu. Cena takovéhoto webhostingu je stanovena aktuálním ceníkem umístěným na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období, na které se vztahuje. Ustanovení o webhostingu v těchto obchodních podmínkách se na takovýto vztah použijí přiměřeně.

3. Webhosting

3.1. Úvodní ustanovení

 1. Webhostingem se rozumí poskytnutí prostoru na serverech Poskytovatele pro provoz internetových stránek na doméně 2. řádu nebo na subdoméně na serveru Poskytovatele. Detailní informace vztahující se k webhostingu (parametry apod.) jsou uvedeny na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit.
 1. Objednávka webhostingu odeslaná Uživatelem prostřednictvím objednávkového formuláře, dostupného na internetové adrese www.mioweb.cz, se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Uživatel před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodním podmínkami“ výslovně potvrdí, že souhlasí s těmito podmínkami a následně kliknutím na tlačítko „Odeslat“ objednávku webhostingu odešle. Následně je Uživateli zaslána zálohová faktura na sjednanou cenu se splatností 7 dnů. Doručením e-mailu se zálohovou fakturou Uživateli je rovněž uzavřena smlouva.

3.2. Práva a povinnosti stran a další podmínky webhostingu

 1. Uzavřením smlouvy a uhrazením ceny webhostingu dle aktuálního ceníku Poskytovatele, umístěného na internetové stránce www.mioweb.cz, vzniká právo užívat sjednanou službu. Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli užívání sjednaných služeb do 5 pracovních dnů ode dne úhrady ceny za webhosting pro první sjednané období nebo do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy dle toho, která z těchto skutečností nastane později. Dnem úhrady ceny se rozumí den, ve kterém byla celá cena připsána na účet Poskytovatele.
 1. Uživatel nemá přístup na FTP server ani do databáze Poskytovatele.
 1. Webhosting je provozován na sdílených serverech, tj. na takových, kde jsou poskytovány služby zároveň více uživatelům. Může tak docházet k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.
 1. Poskytovatel se zavazuje vyvíjet maximální snahu o zajištění nepřetržitého provozu serveru, jenž je nezbytný k používání služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby byla služba v nejkratší možné době opět zprovozněna. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit poskytování služby z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě za podmínek, že odstávky budou prováděny v nočních hodinách od 22:00 do 05:00, a odstávky budou předem Uživateli vhodným způsobem nahlášeny.
 1. Prostor pro www stránky Uživatele je omezený na velikost 1 GB. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen na 5 GB za cenu dle ceníku Poskytovatele. V případě překročení limitu využívaného prostoru Poskytovatel vyzve Uživatele k neprodlenému ukončení využívání prostoru nad povolený rámec a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu. Jestliže Uživatel ani na tuto výzvu nenapraví toto porušení své povinnosti, zavazuje se Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou a Poskytovatel je rovněž oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.
 1. V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Uživatel není oprávněn užít hostovaný web jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.
 1. Data webhostingu je Poskytovatel povinen jednou týdně zálohovat. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby poskytovány. Uživatel je oprávněn požadovat po Provozovateli obnovu dat ze zálohy. V případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.
 1. Uživatel zejména není oprávněn umisťovat na server Poskytovatele či jinak třetím osobám zpřístupňovat obsah, který zejména porušuje práva duševního vlastnictví, vykazuje znaky nekalosoutěžního jednání, nebo který je jinak v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Poskytovatel neodpovídá za obsah Uživatele, který Uživatel umístí na server Poskytovatele. Uživatel nese odpovědnost za veškerou újmu způsobenou Uživateli v případě porušení své povinnosti, týkající se právní či jiné závadnosti umisťovaného obsahu.
 1. Poskytovatel poskytuje zákaznickou podporu k využívaným službám prostřednictvím e-mailové komunikace nebo kontaktního formuláře. E-mail podpory Poskytovatele včetně kontaktního formuláře je uveden na internetových stránkách Poskytovatele www.mioweb.cz

3.3. Cena webhostingu a platby za služby

 1. Cena webhostingu je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena webhostingu je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
 1. Uživatel se zavazuje hradit sjednanou cenu webhostingu vždy předem na sjednané období na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 7 dnů ode dne doručení faktury Uživateli.
 1. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny webhostingu se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.
 1. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny služby delšího než 7 dnů je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby Uživateli, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

3.4. Trvání smlouvy o webhostingu

 1. Smlouva o webhostingu se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku.
 1. V případě, že ani jedna ze stran písemně či emailem nesdělí druhé straně nejméně 1 měsíc před skončením sjednaného období, že již nemá zájem o prodloužení smlouvy, prodlužuje se smlouva automaticky o dobu jednoho roku. Cena na tento další rok je určena podle aktuálního ceníku, umístěného na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v článku 3.2.8. těchto obchodních podmínek, a také v případě, že Uživatel bude v prodlení s úhradou ceny služby více než 14 dnů.
 1. Uživatel je oprávněn smlouvu o webhostingu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. V takovém případě má Uživatel nárok, aby mu Poskytovatel po skončení smlouvy vrátil poměrnou část ceny za nevyužité období, a to ve výši 1/12 z roční ceny za každý nevyužitý měsíc původně sjednaného webhostingu.

 4. Doménové služby

4.1. Úvodní ustanovení

 1. Doménovými službami se rozumí zprostředkování nákupu domény přes WAPI doménového registrátora WEDOS s.r.o. a následné podpory nebo poskytnutí domény 3. řádu na serveru Poskytovatele. Detailní informace, vztahující se k doménovým službám, jsou uvedeny na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit.
 1. Objednávka zprostředkování nákupu domény a následné podpory odeslaná Uživatelem prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na internetové adrese www.mioweb.cz se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Uživatel před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodním podmínkami“ výslovně potvrdí, že souhlasí s těmito podmínkami a následně kliknutím na tlačítko „Odeslat“ objednávku zprostředkování nákupu domény odešle. Smlouva o zprostředkování nákupu domény a následné podpory je uzavřena okamžikem doručení Poskytovatelova potvrzení objednávky na e-mailovou adresu Uživatele zadanou Uživatelem v objednávce.
 1. Objednaná doména bude Uživateli předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Objednáním nebo zaplacením objednávky zprostředkování registrace domény nevzniká Uživateli nárok na dané doménové jméno. Tento vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení osobou, zajišťující danou doménu. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že 1) příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu, 2) doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci a název není žádný způsobem blokován, rezervován, či zakázán, 3) žadatel o registraci splnil všechny podmínky dané příslušným registrem, a 4) příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí, a 5) budou zaplaceny všechny poplatky doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele. Doménový název, který Uživatel požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky.
 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy bez jeho viny nemohla být registrace domény řádně provedena a dokončena.
 1. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény ze strany Uživatele smlouva do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény zaniká. Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny služby v případě, že nákup domény nemohl být proveden z důvodů, jež nejsou na straně Poskytovatele (tj. zejména v případě, že registrace domény nemohla být provedena z důvodu, že doménový název je již využívaný jiným subjektem, nebo registr registraci nepovolil z jiných důvodů, za které Poskytovatel nenese odpovědnost).
 1. Uživatel je po zakoupení domény jejím vlastníkem. Poskytovatel vystupuje pouze jako prostředník při registraci domény a její technické podpoře. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nedojde k obnovení domény, a to z jakýchkoli důvodů (zejména neuhrazení ceny za prodloužení platnosti domény apod.).
 1. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Uživatele o registraci daného doménového názvu ani nenese žádnou odpovědnost za její obsah. Za případná porušení práv třetích osob a způsobenou újmu, které neumožňují Uživateli doménový název využívat, nese plnou odpovědnost Uživatel.
 1. Uživatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Uživatel bere na vědomí, že doména mu bude moci být prodloužena jen za splnění podmínek příslušného registru a doménového registrátora, tedy zejména za podmínek, že Uživatel ve lhůtě stanovené doménovým registrátorem splnil všechny podmínky pro prodloužení domény, dále že příslušený registr povolí prodloužení platnosti domény, dále že příslušený registr je plně funkční a prodloužení platnosti úspěšně potvrdí, dále v případě, že doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení, a dále v případě, že Uživatel zaplatil příslušené poplatky doménového registrátora a cenu služby Poskytovatele. Poskytovatel může Uživatele na blížící se expirací domény upozornit. V případě, že Uživatel nebude reagovat na upozornění na expiraci domény, je Provozovatel oprávněn o tom informovat přímo držitele domény.
 1. Veškeré změny u domény musí Uživatel autorizovat. Proces změny u domén může být zahájen až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku, uvedeného na internetových stránkách Poskytovatele www.mioweb.cz a splnění všech dalších případných podmínek stanovených Poskytovatelem, doménovým registrátorem či příslušeným registrem. Změny u domény mohou být provedeny pouze, pokud to stav domény umožňuje a registr takovou změnu umožní. V důsledku toho Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že změna nemohla být provedena z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele.
 1. Uživatel při zřízení domény přes doménového registrátora Wedos s.r.o. souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora, zveřejněnými na internetové stránce http://hosting.wedos.com/cs/podminky/domeny.html. Domény 2. řádu, registrované přes Poskytovatele, budou vedeny na jeho Wedos účtu. Jako držitel domény bude u domény uveden Uživatel. V případě žádosti ze strany Uživatele může Poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany Wedos s.r.o. v době žádosti Uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény.
 1. Doménové jméno 3. řádu má Uživatel poskytnuté do užívání od Poskytovatele na základě smlouvy uzavřené obdobným postupem, jako je uzavírána smlouva o zprostředkování nákupu domény a následné podpory. Poskytovatel je vlastníkem a plátcem této domény. Ustanovení těchto obchodních podmínek se na takovýto případ použijí přiměřeně. Uživatel zejména není oprávněn doménu využívat v rozporu s právními předpisy, zejména pokud jde o předpisy na ochranu duševního vlastnictví. V takovém případě má Poskytovatel právo smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby. Tím není dotčena právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.

4.2. Cena a platby za služby

 1. Cena služeb je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena služeb je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
 1. Uživatel se zavazuje hradit sjednanou cenu služby vždy předem na sjednané období na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 7 dnů ode dne doručení faktury Uživateli.
 1. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny služby se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.
 1. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny služby delšího než 7 dnů je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby Uživateli, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

4.3. Trvání smlouvy o doménových službách

 1. Smlouva o doménových službách se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku.
 1. V případě, že ani jedna ze stran písemně či emailem nesdělí druhé straně nejméně 1 měsíc před skončením sjednaného období, že již nemá zájem o prodloužení smlouvy, prodlužuje se smlouva automaticky o dobu jednoho roku. Cena na tento další rok je určena podle aktuálního ceníku, umístěného na internetové stránce Poskytovatele www.mioweb.cz. Cena je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že Uživatel bude v prodlení s úhradou ceny služby více než 14 dnů.

 5. Společná a závěrečná ustanovení

5.1. Spotřebitel

 1. V případě, že Uživatelem je spotřebitel, jsou vzájemná práva a povinnosti, předcházející uzavření smluvního vztahu a také vzájemná práva a povinnosti vyvěrající ze smlouvy, upravena také příslušnými předpisy na ochranu spotřebitele, včetně příslušných ustanovení občanského zákoníku, upravujících předsmluvní informační povinnost Poskytovatele.
 1. Uživatel-spotřebitel souhlasem s těmito podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované § 1811 občanského zákoníku, tedy zejména:
 • že byl seznámen se základními údaji o Poskytovateli, které jsou uvedeny v úvodu těchto obchodních podmínek
 • že byl srozumitelně seznámen s nabízenými produkty/službami, jejich popisem, cenou, způsobem platby a plnění
 • že byl seznámen s faktem, že práva z vadného plnění se řídí zejména úpravou obsaženou v občanském zákoníku
 • že smlouvy s Poskytovatelem nejsou uzavírány na dobu neurčitou
 • že byl seznámen s údaji o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a rovněž o součinnosti digitálního obsahu s běžným hardwarem a softwarem
 1. Uživatel-spotřebitel dále souhlasem s těmito podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované § 1820 občanského zákoníku, tedy zejména:
 • že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebitel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku
 • že je standardně vyžadována platba před započetím služby, a to v souladu a podle těchto obchodních podmínek, nedohodnou-li se strany jinak
 • že cena při prodloužení poskytování služeb je určena dle aktuálního ceníku Poskytovatele platného ke dni prodloužení poskytování služeb
 • že od licenční smlouvy na vybranou variantu WordPress šablony MioWeb 2.0. může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy za podmínek stanovených těmito podmínkami (článek Garance vrácení peněz). Od ostatních smluv může spotřebitel písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
 • že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vymezené v § 1837 občanského zákoníku (tedy zejména od smlouvy o poskytování služby, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy). Spotřebitel výslovně sděluje, že dává Poskytovateli výslovný souhlas k takovému splnění služby, pokud je takováto služba objednávána.
 • že v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.

5.2. Ochrana osobních údajů

 1. Odesláním objednávky uděluje Uživatel souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona ř. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

5.3. Obchodní sdělení

 1. Odesláním objednávky Uživatel souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zasílat Uživateli na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou při registraci, obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách služeb. Toto zasílání obchodních sdělení může uživatel kdykoli zrušit.

5.4. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při objednávce.
 1. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
 1. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení služby, užívané Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řečení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod služby).

5.5. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele www.mioweb.cz.
 1. Veškerá komunikace mezi stranami, včetně odstoupení od smlouvy a výpovědi, musí být písemná či prostřednictvím druhé straně známých emailů.
 1. Vztahy založené smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí platnou právní úpravou, a to zejména občanským zákoníkem.
 1. Veškeré spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto Obchodní podmínky platí od 4.9.2015.